Hållbar användning av mark och vatten

Stockholmshem arbetar sedan länge med att skapa inbjudande, välskötta och vackra utemiljöer kring fastigheterna. Vårdade och befolkade miljöer skapar trygghet, trivsel och attraktiva bostadsområden. En välskött och tillgänglig omgivning bidrar till att hyresgäster trivs och bor kvar i bostadsområdena. Tryggare utemiljöer har skapats under året genom förbättrad belysning, beskärd växtlighet kring gång- och cykelvägar samt sänkt hastighet för fordon genom anläggande av hinder.

Under året fortsatte utbyggnaden av odlingsmöjligheter på gårdarna i många av våra områden. Odlingarna sköts och drivs av intresserade hyresgäster i områdets fastigheter. I en del områden genomförs dialoger med de boende. Att odla i sin närmiljö trots att man bor i en storstad är numera en självklarhet.

 

Under 2012 inledde Stockholmshem ett samarbete med Bee Urban med utplacerade bikupor i stadsmiljön för att öka den biologiska mångfalden i staden. Samarbetet fortsätter och totalt finns sju bikupor utplacerade på strategiska platser. Ytterligare sex bikupor finns i fastighetsbeståndet som ägs och sköts av personal i verksamheter och hyresgäster.