Miljöeffektiv avfallshantering

Goda möjligheter för våra hyresgäster att källsortera fastighetsnära och lämna avfall är viktigt för ett trivsamt boende och för att ha möjlighet att bidra till en bättre miljö. Tillgång till miljörum finns i princip i samtliga förvaltningsområden och fullt utbyggd möjlighet till sortering eftersträvas alltid. Detta innebär att avfallet kan sorteras i grovavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, plast-, pappers- och metallförpackningar samt batterier och elektronik.

En successiv utbyggnad av möjligheten för hyresgäster att lämna matavfall i separat fraktion pågår.

Optisk sortering med Gröna påsen

 

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar hög kundnöjdhet inom områdena sophantering och möjligheter till källsortering. Över 80 procent av de tillfrågade hyresgästerna anser att sophanteringen fungerar ganska bra eller mycket bra. Kundnöjdheten när det gäller städning av miljörummen har ökat något jämfört med år 2014.

Insamlad källsortering, hushåll 2014-2015
  ton totalt   kg/ lgh  
  2014 2015 2014 2015
Returpapper 1 369 1 118 53,4 42,9
Glas 1 170 1 155 45,6 44,3
Pappersförpackningar 312 337 12,2 12,9
Metallförpackningar 113 128 4,4 4,9
Plastförpackningar 133 173 5,2 6,6

 

Mängden insamlat returpapper fortsatte att minska under 2015. Även mängden insamlat glas minskar något. Övriga fraktioner ökar något.

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar att antalet hyresgäster som anser att möjligheten att källsortera är ganska bra eller mycket bra har ökat med en procentenhet till 77,4 %.

Insamlad källsortering

  Andel i %
Returpapper 44.2%
Glas 37.8%
Pappersförpackningar 10.1%
Metallförpackningar 3.6%
Plastförpackningar 4.3%
Created with Highcharts 3.0.1Skriv ut eller spara som bildReturpapper:44.2% Glas:37.8% Pappersförpackningar:10.1% Metallförpackningar:3.6% Plastförpackningar:4.3%

 

 PAJDIAGRAM

Både vid ny- och ombyggnation av insamlingsställen för hushållsavfall väljs i första hand maskinella lösningar som bottentömmande behållare eller sopsug, i enlighet med stadens riktlinjer. Under året har ytterligare cirka 200 hyresgäster fått möjlighet att sortera matavfall i bottentömmande behållare eller via matavfallskvarn och ytterligare cirka 900 hyresgäster har anslutits till Gröna påsen (optisk sortering).

Sammantaget har drygt 6000 av Stockolmshems hyresgäster möjlighet att lämna matavfall i separat fraktion.