Lokalmarknaden

Efterfrågan på lokaler i Stockholm har de senaste åren varit fokuserad på nyproducerade och totalrenoverade kontorslokaler i attraktiva lägen. I Stockholms närförorter och ytterstad är skillnaderna stora i vakansgrad, hyresnivåer och modernitet mellan olika delmarknader. Skillnad i vakansgrad och hyror mellan äldre och mer modern standard bedöms fortsätta att öka de kommande åren.

Vår lokalmarknad

 Av Stockholmshems 3 523 lokaler är merparten små men viktiga komplement i bostadsområdena. Framför allt butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området. Lokalbeståndet omfattar även ett mycket stort antal mindre lagerlokaler och förråd i stadsdelarna, som till stor del hyrs ut till Stockholmshems bostadshyresgäster. Den största hyresgästen är Stockholms stad med ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Vakansgraden ökade till 9,2 (8,4) procent. Ökningen beror främst på att nya ytor i befintliga fastigheter iordningsställts för uthyrning, framförallt som förråd och lager. Detta bidrog även till en ökning av lokalarean till knappt 199 300 (198 000) kvadratmeter. De totala intäkterna ökade till 172 (165) miljoner kronor.

Lokaler andel uthyrbar area per marknadsområde

Nyproduktion

I aktuella nyproduktionsprojekt av bostäder ingår även ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm, i Årstadal och i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga planeras vara färdigställda under 2016.

Stockholmshems lokaler

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 523 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på 199 292 kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad.

Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2015.

Under 2015 avslutades en omfattande inventering av beståndet som resulterade i att nya möjliga lokalytor i framförallt källare och på vindar kunde identifieras. Dessa i ordningsställs successivt för uthyrning. Främst som små förråd och lager. Lokaler som iordningställts under året bidrog till att den uthyrbara ytan totalt sett ökade med omkring 1 700 kvadratmeter under året.

Stockholmshems lokalbestånd 2015
Lokaltyp Antal Area, kvm Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 254 31 873 16% 7,0%
Kontor 381 45 325 17% 24%
Förråd 899 5 229 51% 1%
Hantverk 247 12 917 18% 2%
Butik 220 32 570 6% 22%
Förskola, skola, fritids 70 28 438 4% 23%
Föreningslokal 132 14 365 3% 3%
Restaurang 35 6 126 0,3% 5,3%
Konstnärslokal och ateljé 58 3 744 12% 1%
Övrigt 225 18 640 7% 12%
Totalt 3 523 199 292  9,2% 100%