Bostadsmarknaden

 

De senaste årens befolkningsökning fortsatte under 2015 i länet men dämpades i Stockholms stad. Födelsenettot låg kvar på motsvarande nivå som de senaste åren medan nettoinflyttningen nu är halverad jämfört medför ett par år sedan.

Priserna på bostadsrätter i Stockholm ökade under året med hela 21 (9) procent. Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö passerade under året en halv miljon. Andelen aktiva bostadssökande i kön är dock fortsatt en mindre del - ungefär en på sju.

Medelkötiden för hyreslägenheter som förmedlades av Bostadsförmedlingen ökade till 8,2 år. De betydligt kortare medelkötiderna för nybyggda hyresrätter ökade även de och är nu i snitt 5,9 år. Drygt 4 700 bostäder byggstartades under året.


Utveckling i Stockholm stad 2015

Befolkningsökning, antal personer 11 446
Flyttnetto, antal personer 4 207
Nyproduktion, antal bostäder 5 119
Prisutveckling, bostadsrätter, % 21%
Medelkötid för hyreslägenhet, år 9,6

Köandens främsta skäl till att stå i bostadskön

Nyproduktion av bostäder

Under 2015 uppgick antalet påbörjade bostäder till 4 700. Det är något högre än medeltalet för de senaste åren då byggstarterna vanligtvis legat mellan 3 000-4 000 årligen.

Bostadsbyggandet i Stockholm har varierat under 2000-talet med en extrem nivå på antalet byggstarter 2006 till följd av förändringar av byggsubventionerna. Bostadsrätter står för den största andelen av byggstarterna, men 2015 var andelen byggstartade hyresrätter större än på flera år på 39 procent. Totalt påbörjades mer än 1 800 hyresrätter, varav de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen stod för 1 100. Drygt hälften av byggstarterna 2015 skedde runt om i ytterstaden. De bostäder som påbörjades i innerstad och närförort byggs framförallt i de senaste årens stora stadsutvecklingsområden såsom Norra Djurgårdsstaden och Liljeholmen, i dessa stadsdelar byggstartades drygt 1 100 bostäder 2015.

Bostäder i Stockholms stad 2016

Bostadsbeståndet

I Stockholm fanns vid årsskiftet 2015/2016 cirka 475 000 bostäder. Under 2015 färdigställdes 5 119 nya bostäder. Precis som tidigare år var omkring 60 procent av de nya bostäderna bostadsrätter. Andelen bostadsrätter av det totala beståndet i flerbostadshus har stigit i ett flertal år till följd av nyproduktion samt ombildningar av såväl kommunala som privata hyresrättsfastigheter, de senaste åren har dock ökningstakten varit mindre än tidigare år.

Bostadsrätterna uppgick vid årsskiftet till 49 (48) procent, vilket kan jämföras med en andel på 31 procent vid årsskiftet 2000/2001. För staden som helhet är fördelningen mellan bostadsrätter och kommunala respektive privata hyresrätter relativt jämn. Samtidigt är de lokala skillnaderna stora. Det finns både exempel på stadsdelar där de kommunala bostadsbolagen dominerar beståndet och områden där huvuddelen av fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningar. Närmare 10 procent av Stockholms stads bostadsbestånd utgörs av småhus.

Bostäder i Stockholms stad 2016

Hyresmarknaden i Stockholm

De senaste årens stora befolkningsökning har dämpats något under de två senaste åren, och ökningen 2015 stannade på 11 000 personer. Vid årsskiftet 2015 uppgick befolkningen till 923 516 (911 989) invånare i staden. Inflyttningen och andra befolkningsförändringar har stor betydelse för Stockholms hyresmarknad. Både inflyttning och födelseöverskott bidrar till ökningen av stadens befolkning, kommande år förväntas födelseöverskottets andel öka och nettoinflyttningen ligga på en lägre nivå. 

Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög. Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö ökade med 9 procent och passerade under året gränsen för en halv miljon. Vid årsskiftet uppgick kön till 516 665 (472 086) personer. Knappt 72 000 av dessa är dock aktiva sökanden i den bemärkelsen att de anmält intresse för minst fem lägenheter under året. Bostadsförmedlingen förmedlar större delen av det befintliga beståndet såväl som nyproduktionen av privata och allmännyttiga hyresrätter inom Stockholms stad. Bostadsförmedlingens totala förmedling ökade betydligt, till 12 384 (10 862) bostäder. Den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt via Bostadsförmedlingen ökade till 8,2 (7,7) år. Främst berodde ökningen av förmedlade lägenheter på en större förmedling av nyproduktion. Kötiden för nyproducerade lägenheter låg kvar på samma nivå med betydligt kortare kötider, i snitt 5,9 (5,1) år. För lägenheter förmedlade inom Stockholms stad fortsatte de senaste årens trend med ökande kötider, med en medelkötiden på 9,6 år.

Hyresutveckling

Sedan år 2000 har hyrorna i Stockholm årligen höjts med i genomsnitt cirka 2-3 procent med undantag för 2005. Hyreshöjningen för 2015 innebar en höjning med 1,13 procent för samtliga lägenheter, med undantag för de nyproducerade/ombyggda lägenheter där hyran är avtalad enligt 2015 års nivå.

Under 2015 enades Stockholmshem och Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för Stockholmshems lägenheter för de närmaste två åren. Den innebär en höjning med 0,68 procent från den 1 januari 2016 och ytterligare 0,68 procent från den 1 januari 2017.