Uppföljning och kontroll

Uppföljning

Kommunfullmäktiges ägardirektiv och budget som fastställts av koncernstyrelsen följs upp, dels genom sedvanliga ekonomiska rapporter, dels genom stadens webbaserade gemensamma och integrerade system för ledning och styrning. Uppföljningen, som sker tertialvis både till kommunfullmäktige, koncernen och till bolagsstyrelsen, redovisar genom olika indikatorer och aktiviteter om bolaget uppfyller fullmäktiges mål och direktiv. Ägarens kontroll sker också utöver bolagets rapportering och revisioner av lekmannarevisorer. Lekmannarevisorernas granskning sammanfattas i en årlig redogörelse.

Ekonomisk styrning

Avseende investeringar eller affärer som överstiger 300 miljoner kronor, principiellt viktiga köp, ärenden utanför bolagets reguljära verksamhet och bolagsförvärv, krävs det för genomförande kommunfullmäktiges godkännande.

Bolagets internkontroll

Årligen upprättas en internkontrollplan som omfattar bokföring, medelsförvaltning och bolagets övriga ekonomiska förhållanden. Kontrollen görs på uppdrag av bolagets styrelse av ekonomichef, chef VD-stab, chef Nyproduktion och affärsutvecklare på VD-stab och syftar till att säkerställa att fastställda rutiner, instruktioner och projektplaner följs. Utfallet av internkontrollen återrapporteras till styrelsen efter årets slut.

De fem olika verksamhetsdelar som kontrollerades under 2016 var:

  • Kontroll av upphandling – genomgång av leverantörers kreditstatus
  • Kontroll av bolagets ärendehanteringssystem avseende felanmälan
  • Uppföljning av övervakningssystem av tekniska driftinstallationer
  • Uthyrning av studentlägenheter
  • Övergripande kontroll av boendemiljön.