Medarbetare

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 309 (310) personer. Av dessa är 9 (10) personer anställda på Störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen. Antalet nyanställningar var under året 45 (64) varav 28 (40) var nya tillsvidareanställningar och 17 (24) var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar.

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 8,1 (8,1) procent. Under 2016 avslutade 25 (25) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 8 (9) medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 48 (47) år. Medelåldern uppgick till 46 (45) år för kvinnor och 49 (49) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 45 (45) procent.

Antal tillsvidareanställda på AB Stockholmshem 2016-12-31
  Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 125 111 236
Fastighetsarbetare 2 62 64
Störningsjouren 3 6 9
Totalt 130 179 309