Organisation och medarbetare

Fokus på utveckling av smarta digitala lösningar inom affärs- och förvaltningsstöd.

 

Organisation mål och strategier 
Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnade, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Företagets organisation ska bidra till:

Organisation mål och strategier 

Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Företagets organisation ska bidra till:

  • Smarta arbetssätt, mer samarbete och lärande
  • Kund- och fastighetsnära förvaltning med tydligt resultatansvar
  • Både personliga kundrelationer och effektiv service
  • Fokus på varumärke och marknadsföring
  • Modernt och effektivt affärs- och förvaltningsstöd
  • Aktivt och kommunikativt ledarskap (nytt)

Utblick 2017

Konkurrensen på arbetsmarknaden i ny- och ombyggnadsprojekten kommer att öka under 2017. En hög takt i bostadsbyggandet ställer krav på att kunna behålla och nyrekrytera personal inom bostadssektorn, främst inom områdena bygg, underhåll, energi och upphandling. Arbetet med att utveckla Stockholms arbetsgivarvarumärke som attraktiv arbetsgivare fortsätter under året. Som en del av det interna varumärkesbyggandet inledde Stockholmshem ett projekt i syfte att stärka chefer i aktivt och kommunikativt ledarskap genom utvecklingsprojektet ”Stockholmshemschefen”. Projektet drivs av intern projektledning och  och samtliga chefer får olika uppdrag i projektet för gemensamt och aktivt medskapande av ”Stockholmshemschefen”.  

Under året inför Stockholmshem ett nytt fastighetssystem, Fast2, ett modernt system som ger möjlighet att effektivisera organisationen för att kunna ge hyresgästerna ännu bättre service. Medarbetare kommer att kunna jobba mer mobilt och nå information som efterfrågas på plats. Vi kommer att kunna erbjuda förbättrade digitala tjänster för våra hyresgäster.  Under året kommer alla medarbetare att genomgå utbildningar i systemet och samtidigt gå igenom nya rutiner och arbetssätt. 

Strategier för hur Stockholmshem ska arbeta med digitalisering inom områdena Fastighets IT, Boende IT samt Välfärdstjänster inom boendet tas fram under året.Strategiarbetet ska omfatta en analys av digitaliseringsmöjligheter och de utmaningar som digitaliseringen ställer organisationen inför. Arbetet ska ha sin utgångs punkt från Stadens övergripande direktiv för ”Program för den smarta staden”.

Vi behöver ytterligare förbättra och utveckla våra arbetssätt och rutiner i våra processbeskrivningar där ansvarsgränser möts så att flödet i arbetet löper snabbt och effektivt. Utvecklingssatsningar som genomförts behöver säkerställas så att vi inte tappar nyvunnen kunskap och nyetablerade rutiner och arbetssätt.