Hållbarhet

Stort intresse för de stadsdelsutvecklingsprojekt som bolaget driver

Att bygga och förvalta bostäder lämnar ett miljöavtryck, främst inom energianvändning, mark- och vattenanvändning och resurseffektiva kretslopp. Därför arbetar Stockholmshem ständigt med att minska företagets miljöpåverkan och ta ansvar för att bidra till en hållbar miljö. Miljöarbetet utgår från de sex målområdena i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, läs om dessa via länkarna i vänsterspalten. För att säkerställa att arbetet är systematiskt och konsekvent är bolaget certifierat enligt ISO14001.

Stockholmshem har ett stort ansvar att stödja stadens arbete för ett socialt hållbart Stockholm inom områdena stadsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Bolagets hållbarhetsarbete ska bidra till Stockholms stads mål, att Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbar stad.

 

Återvinningskalas på Valla Torg.

Året 2016

Det finns ett stort intresse för de stadsdelsutvecklingsprojekt som Stockholmshem driver. Under året har ett stort antal studiebesök tagits emot i Bagarmossen, Hökarängen och Valla Torg i Årsta. Besökarna kom både från Sverige och andra delar av världen.

Projektet Bagarmossen SmartUp har pågått med full kraft och i Valla Torg har evakuering och ombyggnad påbörjats, samtidigt som de smarta lösningarna inom ramen för EU-projektet GrowSmarter börjat implementeras. I september genomfördes ett stort återvinningskalas i Valla Torg tillsammans med industripartners i GrowSmarter och andra hållbara aktörer.

Arbetet med att öka antalet hushåll som kan sortera sitt matavfall fortsatte under året och belönades i december i Stockholm Vattens tävling för matavfallsinsamling för stadens verksamheter och bolag. Stockholmshem kammade hem priset i kategorin ”Störst ökning under året” med 39 nya hämtställen under tävlingsperioden.

I Hökarängen genomfördes under året ett nudgingexperiment för att motivera fler hyresgäster att börja sortera sitt matavfall. Experimentet genomfördes i samarbete med en forskarstudent och resultatet var en klar ökning av insamlat matavfall i området.

Bolaget tilldelades även Stockholms stads Pingvinpris för att tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden ha lyckats uppnå miljöprogrammets mål för energieffektivisering år 2012-2015. Målet var 10 procent och Stockholmshems minskning uppgick till 11 procent.

Under hösten bjöds hyresgästerna in till inspirationskvällar på de tre distriktskontoren. Kvällarna hade temat Återbruk och lockade många nyfikna besökare. Förutom att inspireras av Fint hemma-sortiment och ta del av erbjudanden fick hyresgästerna träffa energirådgivare från Klimatsmarta Stockholmare som bland annat tipsade om hur man sparar energi hemma och lagar klimatsmart mat.

Bolagets hållbarhetsenhet arrangerade under försommaren ett internt kunskapsseminarium på temat ”hållbart byggande” för ett femtiotal medarbetare. På programmet fanns presentationer om bland annat miljöbyggnad, ekosystemtjänster, social hållbarhet och livscykelanalys. Syftet med seminariedagen var att sprida de erfarenheter företaget har av genomförda utvecklingsprojekt samt att lära mer om och inspireras av externa aktörer.

Stockholmshem deltar i, och har under året samverkat med, ett antal olika organisationer, föreningar, nätverk och projekt inom utveckling och forskning, bland andra Fastighetsägarna, SABO, Byggherrarna, IQ Samhällsbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), Sustainable Innovation, Byggvarubedömningen, Beställargruppen för Bostäder (BeBo) och högskolor.

Bolaget har deltagit i aktiviteter och tagit emot studiebesök som ett led i att utveckla och sprida erfarenheter från hållbarhetsarbetet. Några exempel är medverkan i Stockholms stads monter på Building Sustainability 2016, SABO:s fastighetsdagar och Prata med staden i Stockholmrummet där medarbetar bland annat föreläst på teman som hållbar stadsdelsutveckling och energieffektivisering.

 

Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg, föreläser om hållbar stadsdelsutveckling i föreläsningsserien Prata med staden i Stockholmsrummet, hösten 2016.

 

Enligt nya lagkrav ska Stockholmshem från och med år 2017 ta fram en hållbarhetsredovisning för verksamheten. Redovisningen kommer att ske enligt ramverket/standarden GRI, Global Reporting Initiativ. Under 2016 har bolaget arbetat med väsentlighetsanalys och intressentdialog för att identifiera vilka områden/aspekter som är viktigast att följa, arbeta med och redovisa för 2017 ur ett hållbarhetshänseende. Arbetet har skett i samarbete med Stadshus AB och systerbolagen Svenska Bostäder och Familjebostäder.