Hållbar energianvändning

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i fastighetsförvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Den svarar också för en väsentlig del av driftkostnaden och påverkar därmed i hög grad företagets resultat.

Energianvändningen för värme och varmvatten var oförändrad 169 (169) kWh per kvadratmeter bostads- och lokalarea och normalår sedan föregående år. Vattenförbrukningen för hela beståndet var oförändrat 1,60 (1,60) kbm/ kvm bostads- och lokalarea och år. Elanvändningen till fastighetsdriften var oförändrat 19 (19) kWh/kvm och år. Det är en låg användning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag med jämförbart bestånd. Stor påverkan på utsläppen har också val av köpt energi.

Koldioxidutsläppen från verksamheten ökade något på grund av ökad mängd fjärrvärme och något minskad mängd pellets i den egna värmeproduktionen. Koldioxidutsläppen ökade med två procent till 32 500 (31 800) ton. Beräknat per uthyrbar kvadratmeteryta var utsläppen oförändrade18(18) kg/kvm bostads- och lokalarea och år. Det långsiktiga målet är att utsläppen ska uppgå till högst 15 kg/kvm bostads- och lokalarea under 2020.

Värme och vatten

En större och långsiktig investering i värmepumpar har genomförts för att minska energianvändningen och sänka driftkostnaderna under de kommande åren. Under 2016 installerades värmeåtervinning med frånluftvärmepumpar i fastigheter som omfattar totalt 180 (950) lägenheter och samtidigt sker en injustering av ventilationssystemet.

Varje grads förändring av innetemperaturen ger en förändring av energianvändningen på fem procent. Strävan är därför att hålla en jämn inomhustemperatur i lägenheterna om 20-21 grader. Egen värmeproduktion med biobränslen fanns under 2016 i en anläggning och svarade under året för 3 (3) procent av den använda värmeenergin i fastigheterna.

Vattenbesparande åtgärder är genomförda i samtliga av bolagets lägenheter. Åtgärderna ger en omedelbar vattenbesparing på 15-20 procent, varav omkring 40 procent är varmvatten.

Sedan 2010 förbereds samtliga nyproduktionsprojekt för individuell mätning av varmvatten.

Elanvändning med förnyelsebar el

Stockholmshem använder idag endast Bra Miljöval-elkraft för att ha låg klimatpåverkan i fastighetsdriften. Energianvändningen av el till värmepumpar för uppvärmning minskade till 4,0 (4,9) procent av den totalt köpta värmeenergin.

Personal undersöker mätare