Hållbar mark- och vattenanvändning

Stockholmshem arbetar sedan länge med att skapa inbjudande, välskötta och vackra utemiljöer kring fastigheterna. Vårdade och befolkade miljöer skapar trygghet, trivsel och attraktiva bostadsområden. En välskött och tillgänglig omgivning bidrar till att hyresgäster trivs och bor kvar i bostadsområdena. Under året har tryggare utemiljöer skapats genom förbättrad belysning, beskärd växtlighet kring gång- och cykelvägar samt sänkt hastighet för fordon genom anläggande av hinder.

Att odla där man bor är ett sätt att få påverka sin närmiljö, det är något som är efterfrågat och väcker stort engagemang från de boende. Under året fortsatte utbyggnaden av odlingsmöjligheter i flera områden, bland annat i Rinkeby och Hässelby. Stockholmshem har bidragit med inspiration och coachning för att ge en bra start och odlingarna sköts och drivs sedan av intresserade hyresgäster och lokala aktörer.

Hyresgäster planterar blommor

Att ta tillvara naturens egna funktioner genom att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i bolagets utemiljöer är viktigt. Ett sätt att inspirera hyresgäster att delta i det arbetet är genom de bikupor som finns utplacerade i bostadsområdena. I Stockholmshems bestånd finns i dagsläget ett tiotal bikupor, som sköts delvis av hyresgäster.