Bostäder

Som ett allmännyttigt bolag stödjer Stockholmshem stadens arbete för ett socialt hållbart Stockholm inom områdena stadsdelsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Stockholmshem har även ett särskilt uppdrag i att bistå SHIS Bostäder (Stockholms stads bostadsociala resurs) i deras verksamhet genom att bland annat bygga fler bostäder för särskilda grupper.

Byggnad sedd nedifrån

För att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende startade vi under 2015 ett försök med så kallade kompiskontrakt för personer mellan 18 och 25 år. Det tillåter ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen. Under 2016 utvidgades modellen med kompiskontrakt och finns nu även på försök för seniorer +65.

Utöver detta öronmärkes även lägenheter för ungdomar för att öka deras möjlighet att få eget boende.

Arbetsmarknad, praktik & feriearbete

Stockholmshem samarbetar med olika aktörer för att göra det möjligt för ungdomar eller långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Under 2016 tog Stockholmshem emot 80 feriearbetande ungdomar som fick möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med våra parkentreprenörer.

Utöver de feriearbetande ungdomarna tar Stockholmshem varje år emot ett antal praktikanter från yrkeshögskolor, grund- och gymnasieskolor, lärlingsprogram eller andra praktikprogram för att ge unga vuxna en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Via Jobbtorg Stockholm erbjuder vi praktikplatser till arbetssökande som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få referenser eller erfarenhet efter en längre tids arbetslöshet.

För mer information, se avsnittet Organisation och medarbetare.

Föreningsstöd & sponsring

Varje år stöttar Stockholmshem ett antal föreningar och organisationer som bidrar till ökad trivsel och stärker den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Bolaget stöttar också Stiftelsen Läxhjälpen i Rågsved och Skarpnäck som ger läxhjälp åt elever som riskerar att inte komma vidare till gymnasiet.

Några exempel på föreningar och aktiviteter som bolaget sponsrar:

  • Bagarmossen/Kärrtorps bollklubb. I gengäld nattvandrar klubben 10 kvällar per år. Nattvandringen organiseras av ungdomsgårdens (Bagishuset) personal.
  • Kollektivhusföreningen Fruängsgården. I gengäld genomför föreningen ett dokumenterat tillsynsarbete gällande utemiljö, i trapphus samt miljörummen i föreningen.
  • Spårvägens FF i Skarpnäck. I gengäld deltar Spårvägens FF i nattvandringar i området samt nationaldagsfirandet i området.
  • Fotbollsklubben Rågsved IF och Rågsveds boxningsklubb. Områdesteamet i Rågsved är med och sponsrar julfirandet i Folkets hus och olika trädgårdsaktiviteter.
  • Samba Football Academys verksamhet med gratis spontanfotboll för flickor i åldern 7 – 17 år i Hässelby.
  • Hållbarhetsfestivalen i Hökarängen. För ett par år sedan arrangerade Stockholmshem och projektet Hållbara Hökarängen en hållbarhetsfestival tillsammans med lokala aktörer i Hökarängen. I höst var det festivaldags igen. Det blev en dag full av hållbara aktiviteter, workshops, föreläsningar, marknad med hållbara produkter, erbjudanden, odlingstips och underhållning.
  • Stockholmshem är medlemmar i Fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Skärholmen. Föreningarna arbetade under 2016 bland annat med att skapa arbetstillfällen med lokal rekrytering, öka tryggheten i deras verksamhetsområden samt marknadsföra områdena i en positiv anda.

Stadsdelsutveckling

Som en stor aktör på Stockholms bostadsmarknad har Stockholmshem ett stort socialt ansvar. Ansvaret sträcker sig utöver bostadsområden, hus och hyresgäster. Det omfattar hela de stadsdelar där bolaget är verksamt. Stockholmshems stadsdelsutvecklingsarbete utgår ifrån stadsdelarnas befintliga kvaliteter och de boendes behov och önskemål.

I samband med ett antal gårdsupprustningar har det under 2016 satsats på olika aktiviteter med inriktning på social hållbarhet, till exempel odlingskurser för boende.I flera områden har vi bikupor som bidrar till att öka den biologiska mångfalden i våra områden.

Bagarmossen Smartup

Stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup, som pågått sedan hösten 2014, fortskred med aktiviteter under 2016. Arbetet har fokus på att stötta och förverkliga boendeinitiativ tillsammans med lokala aktörer för att stärka stadsdelens utveckling.

Exempel på aktiviteter under 2016 har varit att vi stöttat uppstarten av Stockholms första cykelkök som tillsammans med cykelfrämjandet hållit cykelkurser för vuxna. Ett samarbete med Kulturskolan och konstnärer som lett till offentlig konst både i form av muralmålningar och funktionella konstverk som ”Hitteblomster”. Flera nya lokala arbetsplatser i form av ”gemensamhetskontor” för lokala egenföretagare har också kommit till under året i Bagarmossen. Projektet har stöttat genom att hitta lämpliga lokaler för de verksamheterna.

Hässelby och Rinkeby

Med inspiration från Bagarmossenprojektet har även stadsodlingsprojekt startats upp i både Hässelby och Rinkeby under 2016, med fokus på mat, biologisk mångfald och barn- och ungdomsvänliga aktiviteter. Projekten kommer att fortsätta under 2017 och i Hässelby kommer arbetet då även ha en inriktning mot konst och utsmyckning av offentlig miljö.

Skärholmen

I Skärholmen har planering för bolagets engagemang i och organisation för Fokus Skärholmen påbörjats. Stockholmshems styrelse fattade ett inriktningsbeslut i december 2016 att starta arbetet för att bygga ett 18-våningshus i Skärholmens centrum. Huset kommer att innehålla ca 100 bostäder och fyra våningar lokalyta med bland annat Stockholmshems nya huvudkontor.

Utöver fler bostäder och arbetsplatser är målet att det höga huset med nya lokaler kan inspirera till ännu mer kulturverksamhet i stadsdelen och bidra till stadsdelens fortsatta utveckling.

 

Stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup, som pågått sedan hösten 2014, fortskred med aktiviteter under 2016. Arbetet har fokus på att stötta och förverkliga boendeinitiativ tillsammans med lokala aktörer för att stärka stadsdelens utveckling. 

 

Exempel på aktiviteter under 2016 har varit att vi stöttat uppstarten av Stockholms första cykelkök som tillsammans med cykelfrämjandet hållit cykelkurser för vuxna. Ett samarbete med Kulturskola och konstnärer som lett till offentlig konst både i form av muralmålningar och funktionella konstverk som ”Hitteblomster”. Flera nya lokala arbetsplatser i form av ”gemensamhetskontor” för lokala egenföretagare har också kommit till under året i Bagarmossen. Projektet har stöttat genom att hitta lämpliga lokaler för de verksamheterna.  

Sociala krav vid upphandling & inköp

Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och tjänster påbörjades under 2016. Ett exempel är ett markskötselavtal där entreprenören ska stötta de boendes intresse och engagemang för att utveckla möjligheter till stadsodling inom bostadsområdets kvartersmark. Det kan innebära att bidra med pedagogisk kunskap och dialog med boende kring val av lämplig plats och praktisk utformning för odling, jord- och växtval, kompostering, gödsling med mera.
Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav kommer att intensifieras och utvecklas med stadens upphandlingspolicy som grund under kommande år.

Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och tjänster påbörjades under 2016. Ett exempel är ett markskötselavtal där entreprenören ska stötta de boendes intresse och engagemang för att utveckla möjligheter till stadsodling inom bostadsområdets kvartersmark. Det kan innebära att bidra med pedagogisk kunskap och dialog med boende kring val av lämplig plats och praktisk utformning för odling, jord- och växtval, kompostering, gödsling med mera.

Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav kommer att intensifieras och utvecklas med stadens upphandlingspolicy som grund under kommande år.