Resurseffektiva kretslopp

Goda möjligheter för Stockholmshems hyresgäster att källsortera sitt avfall där de bor är viktigt för ett trivsamt boende och för att ha möjlighet att bidra till en bättre miljö. Tillgång till miljörum finns i princip i samtliga förvaltningsområden och fullt utbyggd möjlighet till sortering eftersträvas alltid. Detta innebär att hyresgästerna kan sortera grovavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, plast-, pappers- och metallförpackningar samt batterier och elektronik.

En successiv utbyggnad av möjligheten för hyresgäster att sortera matavfall pågår. Stockholm Vatten belönade Stockholmshem i tävlingen Stockholmsmästerskapet i matavfall i kategorin största ökningen av hämtställen under 2016. Under året har ytterligare cirka 200 hyresgäster fått möjlighet att sortera matavfall i bottentömmande behållare eller via matavfallskvarn och ytterligare cirka 900 hyresgäster har anslutits till Gröna påsen (optisk sortering). Sammantaget har drygt 6 000 av Stockholmshems hyresgäster möjlighet att lämna matavfall i separat fraktion.

Fotografering i en lägenhet med källsortering tillhörande Grow Smarter.

Stockholmshem har en stor andel av sopsugar. Eftersom stadens anläggning för optisk sortering är under uppförande kommer möjligheterna att från sopsugarna skilja ut matavfall vara starkt begränsad tills stadens anläggning är i drift.

Både vid ny- och ombyggnation av insamlingsställen för hushållsavfall väljs i första hand maskinella lösningar som bottentömmande behållare eller sopsug, i enlighet med stadens riktlinjer.

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar hög kundnöjdhet inom områdena sophantering och möjligheter till källsorteringen. Kundnöjdheten när det gäller städning av miljörummen har sjunkit något jämfört med år 2015, från 62,7 procent till 61,2 procent. Åtgärder för att höja kundnöjdheten är påbörjade.

Insamlad källsortering, hushåll 2015-2016
  ton totalt   kg/ lgh  
  2015 2016 2015 2016
Returpapper 1 118 1 165 42,9 46,6
Glas 1 155 1 399 44,3 56,0
Pappersförpackningar 337 451 12,9 18,0
Metallförpackningar 128 130 4,9 5,2
Plastförpackningar 173 212 6,6 8,5

 

Samtliga utsorterade källsorteringsfraktioner har ökat jämfört med föregående år.

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar att antalet hyresgäster som anser att möjligheten att källsortera är ganska bra eller mycket bra har ökat med flera procentenheter från 77,4 procent till 79,5 procent.

Insamlad källsortering

  Andel i %
Returpapper 34,7%
Glas 41,8%
Pappersförpackningar 13,4%
Metallförpackningar 3,8%
Plastförpackningar 6,3%