Årsredovisning 2016

Resultatet efter finansnetto uppgick till 377 (363). Årets resultat efter skatt uppgick till 200 (292) miljoner kronor.

Nyproduktionen omfattade 586 färdigställda och 1 276 pågående lägenheter.

Hyresförhandlingarna 2015 resulterade i ett tvåårsavtal med en årlig höjning på 0,68 procent från den 1 januari 2016 och 0,68 procent den 1 januari 2017.

Investeringarna uppgick till totalt 1 682 mnkr, varav 911 mnkr avsåg nyproduktion.

Ett fastighetsförvärv gjordes under året för knappt 26 mnkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 737 (649) mnkr.