Giftfritt Stockholm

En viktig del av bolagets miljöarbete är att inte använda produkter som kan vara skadliga för hälsan, både vid nyproduktion, ombyggnad av gamla hus samt i förvaltningen av fastigheterna.

Det säkerställs genom användandet av Byggvarubedömningen, ett verktyg för att bedöma ämnen som kan vara skadliga. Produkter bedöms enligt ett antal kriterier och delas upp i kategorierna: rekommenderas, accepteras och undviks. Vid årsskiftet 2016/2017 innehöll databasen 18 000 olika miljöprövade produkter, en ökning med nio procent under året.

Stockholmshem är en av grundarna till Byggvarubedömningen och idag finns 43 medlemmar i föreningen. Bolaget samarbetar också med Stockholm stads kemikaliecentrum.

Miljöprövade produkter i Byggvarubedömningens databas

  Antal
2011 8 050
2012 10 200
2013 12 900
2014 15 600
2015 16 500
2016 18 000

I tusentals produkter

Vanligast förekommande farliga ämnen

  • PCB förekommer i fogmassor, golvmassor och armaturer. Gäller främst byggnader uppförda 1930-1973. Ska vara sanerat senast 2016.
  • Asbest i bunden form utgör ingen nämnvärd hälsorisk. Anmälningsplikt föreligger vid rivning och särskilda arbetsmetoder för sanering. Gäller byggnader uppförda 1930-1976.
  • Freoner av aggressiv typ är förbjudna, medan andra får användas. Användning är förbunden med årlig rapportering till myndigheter. Gäller främst byggnader uppförda 1960-1998.
  • Kvicksilver finns i lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Förekommer ibland i nivåvakter i grundvattenpumpar och vippor i frånluftsfläktar. Sanering sker successivt.