Innerstad / Västerort

Distrikt Innerstad/Västerort består av innerstadens stadsdelar, Hammarby Sjöstad, Årstadal och hela västerort. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Bromma och Hässelby.

Antal fastigheter: 128

Antal lägenheter: 8 481

Lägenhetsarea: 504 609

Medelhyra kr/kvm jan 2017: 1 305

Lokalarea, uthyrbar: 69 123

Ekonomisk information

I Distrikt Innerstad/Västerort varierade normhyrorna mellan 988 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Folkhemmet och 1 945 kronor per kvadratmeter och år i nyproduktion.
Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 275 kronor och driftnettot per kvadratmeter var 627 kronor.

Hustyp och normhyror innerstan/västerort
  Antal lägenheter Normhyra kr/kvm, januari 2016
Sekelskifte -1920 23 1 098
Klassicism 1920-1930 48 1 006
Funktionalism 1930-1940 1 414 1 223
Folkhemmet 1940-1950 791 988
Grannskapet 1950-1960 1 933 1 003
Storskalighet 1960-1970 1 401 1 003
Kvartersstaden 1970-1980 603 1 259
Nymodernism 1990-2000 24 1 373
Nyproduktion 2000- 882 1 945

Underhåll

I Innerstaden/Västerort investerades totalt 208 miljoner kronor i underhållsåtgärder under 2016.

I Hässelby har det under året genomförts tak- och fasadrenoveringar. Den inventering som gjorts gällande energi- och underhållsbehov i Hässelby Gård är klar och inom pilotprojektet pågår nu installation av mekanisk frånluft i ett antal lägenheter. Målet är att förbättra inomhusmiljön i vårt 50-talsbestånd med självdragsventilation.

I Hässelby Strand har en stor inventering gjorts av underhållsbehovet av våra fastigheter. Renoveringsförslag kommer att presenteras under 2017. Beslut har även tagits om att se över möjligheten att flytta ut Fortums fjärrvärmeledningar som till vissa delar går genom våra källare i Hässelby Gård och Hässelby Strand. Installation av elektroniska lås och porttelefoni har gjorts i samtliga fastigheter i både Hässelby Strand och Hässelby Gård för att öka trygghet och tillgänglighet i området. I Hässelby Strand har vi under året bytt ut sophämtning från sopsugssystem till bottentömmande kärl med möjlighet till sortering av matavfall.

Under året har vi satsat på utemiljön i Hässelby Gård. I samband med fasadarbeten har vi tagit ett enklare grepp kring utemiljön och bl a flyttat ut vegetation som fanns nära våra fasader.

I Rinkeby pågår projektet med att renovering av samtliga kök i våra 474 lägenheter. Ca 200 lägenheter har under 2016 fått nya kök installerade. I området pågår även gårdsrenoveringar.

I sjuttiotalsområdet Solhem har vi gjort en omfattande förstudie inför upprustning. Under 2016 har olika renoveringsförslag tagits fram och under 2017 ska beslut tas om vilken inriktning renoveringen ska få. Viktigt är att ta hänsyn till den höga energiförbrukningen, läckande tak och radon.

I Råcksta/Mariehäll genomfördes under året flera större gårdsrenoveringar samt kompletteringar i nyproduktionsområden. Garantiåtgärder kvarstår att komma tillrätta med i Annedal. I Blackeberg pågår ett omfattande projekt som syftar till att komma tillrätta med radon, värme, ventilation och övrigt underhållsbehov i våra fastigheter.

På Östermalm har taket renoverats på Villagatans vackra fastighet där en av Stockholms största förskolor hyr lokaler.

Fastigheterna i Fredhäll har vi fortsatt projekterat för kommande energi- och underhållsåtgärder för att minska vår energiförbrukning.

Vi har påbörjat våra upprustningar av befintliga miljöutrymmen inom Norra Innerstan och Traneberg/Västra närförorter, vilket kommer att fortsätta under 2017.

I Riksby har vi bytt samt renoverat fönster på 121 lägenheter för att förbättra inomhusklimatet och sänka vår energiförbrukning.

I Traneberg har renovering av yttertak påbörjats.

På Södermalm har vi genomfört flera trygghetsskapande åtgärder under det gångna året. Vi har bland annat påbörjat och genomfört ett antal projekt med installation av elektroniska lås, bytt till ny belysning i trapphus och andra allmänna utrymmen.

I flera bostadsområden på Södermalm har vi fortsatt att arbeta aktivt med utomhusmiljön, exempelvis färdigställt uteplatser och gjort en insats med att beskära träd på innergårdar.

De stora 40- och 50-tals- upprustningar som vi har på Södermalm har ännu inte kommit igång som planerat. Flertalet fastigheter är i stort behov av upprustning men tyvärr skjuts byggstart hela tiden fram. Detta främst p g a långa handläggningstider i hyresnämnden. Upprustningarna kommer att påbörjas först under 2017.

Av de energi och underhållsprojekt som finns inplanerade på Södermalm så påbörjades ett på område 014 med adress Högbergsbacken 3-25. Projektet förväntas bli klart under våren 2017.