Marknadsvärde

Känslighetsanalys

Fastigheternas totala marknadsvärde påverkas av de antaganden som görs. Genom att variera ett antal indata erhålls ett mått på känsligheten. En sänkning av direktavkastningen med 0,25 procentenheter ger en höjning av marknadsvärdet med 3,5 miljarder kronor och en lika stor ökning av direktavkastningen minskar marknadsvärdet med 3,0 miljarder kronor.

Känslighetsanalys av värdepåverkan på marknadsvärde
  Marknadsvärde Värdepåverkan, % Värdepåverkan, Mnkr
Direktavkastning +0,25% -7,0% -3 000
Direktavkastning -0,25% +8,1% 3 500
Bostadshyra +25 kr/kvm +3,5% 1 500
Vakans +/- 0,25% +/-0,4% +/-170

Totalavkastning

Totalavkastningen 2016 för bolagets bestånd enligt IPD Svenskt Bostadsindex, beräknat av MSCI, uppgick till 10,1 (4,6) procent. Direktavkastningen uppgick till 2,6 (2,7) procent och resterande del utgjorde huvudsakligen värdeförändring som ökade från föregående år och uppgick till 7,4 procent. Bolagets direktavkastning minskade något under året och var fortsatt låg.

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 17 463 (16 523) miljoner kronor, vilket motsvarade 9 413 (9 077) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 20 042 miljoner kronor, vilket motsvarade knappt 47 procent av bedömt marknadsvärde.

Fastigheternas bokförda värden fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm % av marknadsvärde
Västerort/ Innerstaden 5922 10 322 36%
Sydväst 6 995 10 470 45%
Sydost 4 546 7 412 41%
Summa 17 463 9 413 41%

Övervärde

Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under 2016 ökade övervärdet för det samlade beståndet till följd av höjt marknadsvärde och investeringar till knappt 25,6 (22,0) miljarder kronor.

Övervärde fastigheter fördelat på marknadsområde, Mnkr
  Marknadsvärde Bokfört värde Övervärde
Västerort/ Innerstaden 16 608 5 922 10 686
Sydväst 15 424 6 995 8 429
Sydost 11 032 4 546 6 486
Summa 43 064 17 463 25 601

 

Marknadsvärde fördelat på delområde
Stadsdel/ delområde Marknadsvärde, Mnkr Andel, % Kr/kvm
Västra inre ytterstaden 2 411 5,6% 22 817
Västra yttre ytterstaden 2 712 6,3% 14 767
Västerort 5 123 11,9% 17 707
Östermalm/ Vasastaden 2 652 6,2% 35 343
Södermalm/ Kungsholmen 9 957 23,1% 35 165
Innerstaden 12 609 29,3% 35202
Södra inre ytterstaden 9 351 21,7% 27 593
Södra yttre ytterstaden 15 805 36,7% 16 849
Söderort 25 156 58,4% 19 700
Bebyggda fastigheter 42 888 99,6% 22 286
Exploateringsfastighet 176 0,4% 5 072
Totalt 43 064 100% -

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 29 486 (25 149) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 15 894 (13 816) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 17 procent under året. Ökningen är i huvudsak hänförlig till att nya taxeringsvärden fastställts i samband med den förenklade fastightstaxeringen som genomfördes 2016. Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 68 (65) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.

Taxeringsvärde fastigheter fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm
Västerort/ Innerstaden 11 690 20 375
Sydväst 9 818 14 695
Sydost 7 978 13 007
Summa 29 486 15 894