Nyproduktion och ombyggnad

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2016 färdigställdes 586 (547) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i närförorter som Älvsjö, Västertorp och Skärholmen. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 839 (1 790) miljoner kronor. Nybyggnation av 513 (636) lägenheter påbörjades under 2016 och vid årsskiftet 2016/2017 uppgick pågående nyproduktion till 1 276 (1 340) lägenheter. Under 2017 beräknas ca 600 lägenheter färdigställas.

Färdigställd nyproduktion 2016
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Aspudden  Albatrossen 1 102 3 5 0,3 Ombyggnad, lokal till lgh
Bagarmossen Stadsfogden 061 1 1 0,1 Ombyggnad lokal till lgh
Gröndal Fören 2 025 2 3 0,3 Ombyggnad, lokal till lgh
Hjorthagen Hornslandet 1 258 22 76 3,9 Nyproduktion
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 55 102 10,4 Nyproduktion
Skärholmen Kalvholmen 1 259 102 98 8,6 Nyproduktion
Södermalm Linjalen 8 109 5 4 0,6 Ombyggnad lokal till lgh
Västertorp Bjällerkransen 5 228 162 235 11,4 Nyproduktion
Älvsjö Sjöbotten 3 268 186 239 14,6 Ombyggnad fd kontor till lgh
Östberga Årstafältet, paviljonger 910 48 70 5,5 Nyproduktion
Summa     586 839 55,7  

 

Pågående nyproduktion 2016
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Hjorthagen Hornslandet 1  258 132 532 27,2 Nybyggnation
Hjorthagen Backåkra 263 43 187 7,5 Nybyggnation
Liljeholmen Syllen 3 248 357 805,0 46,6 Nybyggnation
Mariehäll Sämjan 2 242 230 659 31,7 Nybyggnation
Mälarhöjden Rebeckorna 1 256 14 62 2,8 Nybyggnation
Råcksta Vårdhemmet 1 269 204 124 17,1
Ombyggnad fd vårdboende till bostäder
Ombyggnad fd vårdboende till bostäder
Solberga Tåhättan 3 & 4 264 74 195 9,3 Nybyggnation
Södermalm Verktummen 5 & Libellen 1 260 129 526 22,6 Nybyggnation
Älvsjö Sjöbotten 3 268 93 101 6,0 Ombyggnad, kontor till lgh
Summa     1 276 3 191 170,8  

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har höjt ambitionsnivån för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer, som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället. Ett stort arbete läggs ner på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial.

Antalet beräknade byggstarter under 2017 är ca 500 st (636). Stockholmshem har haft målsättningen att under perioden 2011-2015 årligen produktionsstarta 525 st lägenheter. De nya ägardirektiven för 2016 anger bland annat att vi succesivt ska öka vårt bostadsbyggande för att från 2019 fördubbla vårt bostadsbyggande och årligen starta ca 1 000 lägenheter. Staden har målsättningen att det ska byggas 40 000 nya bostäder till år 2020 och ser stadens bostadsbolag som viktiga aktörer i detta arbete.

Arbetet med att söka markanvisningar har kraftigt intensifierats under 2016 och kommer fortsätta under 2017. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt.

Vi inventerar även kontinuerligt våra befintliga fastigheter och bedömer möjligheten att bygga nytt på egen mark, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Sedan 2016 bedrivs också ett samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder med syfte att intensifiera och samordna ackvisitionsarbetet. Även arbetet med Stockholmshusen innebär ökade insatser för anskaffning av byggrätter. I och med det ökade trycket på student- och ungdomsbostäder kan nya möjligheter till förtätning på egen mark öppna sig eftersom att mindre yta behöver tas i anspråk. Även möjligheten att uppföra tillfälliga bostäder för nyanlända, studenter och ungdomar på mark som står i träda inför exploatering ger nya förutsättningar att snabbt tillskapa nya bostäder.

Vi har även en löpande dialog med SHIS för att bidra till att tillgodose deras behov av bostäder.

Planerad nyproduktion 2017
Stadsdel Kvarter/adress Byggstart Antal lgh
Enskedefältet Fjärdingsmannen 1 mfl 2017 141
Gröndal Bottenstocken 11 2017 80
Hammarby Sjöstad Vågdalen 1 2017 113
Mariehäll Linaberg 19 2017 125
Solberga Karneolen 2017 80
Totalt     502

Byggstarter 2011-2017

  Antal
2012 401
2013 401
2014 488
2015 636
2016 512
2017 *) 539

*) planerade byggstarter

Upprustning och ombyggnad

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program – dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, som benämns femtiotalsupprustning.

Smalhusupprustning

Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettiotalet fram till slutet av fyrtiotalet. I smalhusen görs en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2016 färdigställdes 44 lägenheter i smalhus, vilket motsvarade en kostnad på 71 miljoner kronor.

Femtiotalsupprustning

Under 2016 genomfördes ett flertal källarrenoveringar med byte av liggande stammar och trygghetsskapande åtgärder. Vid källarrenoveringen har hyresgästerna fått bättre belysning i källaren, säkrare dörrar och lås till sina förråd samt till källaren då vi även byter passagesystem och inhägnad av förråden.

60-, 70- och 80-tal

Under 2014 påbörjades inventeringsarbetet för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet. Utifrån dessa inventeringar utfördes förstudier under 2015-2016. Under 2016 har ombyggnad påbörjats i två sextiotalsprojekt: GrowSmarter i Årsta och Fruängen. 

Stockholmshems område Valla torg i Årsta, bestående av 302 lägenheter från början av 1960-talet, är i stort behov av genomgripande renovering. Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Lösningarna ska testas i olika områden i Stockholm, bland annat i Stockholmshems område Valla torg i Årsta. Utöver traditionell renovering omfattar Stockholmshems projekt därför långtgående åtgärder inom energieffektivisering vilka innebär att energianvändningen efter ombyggnad sjunker från 155 till ca 60 kWh/ m² A-temp att jämföra med 92 kWh/ m² A-temp vid en mer traditionell ombyggnad. Projektet har startat och beräknas stå klart under 2018.

Under 2016 har vi dessutom genomfört ett stort antal underhållsåtgärder inom hela fastighetsbeståndet, utifrån perspektiven trygghet, energieffektivisering, brandförebyggande åtgärder och arbetsmiljö.

Färdigställda ombyggnader 2016
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Spantet 6 036 20 29 0,7 Smalhusupprustning
Gröndal Fören 2 025 24 42 0,8 Smalhusupprustning
Summa     44 71 1,5  

 

Pågående ombyggnader 2016
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Fören 2 025 12 21 0,4 Smalhusupprustning
Årsta Idlången 3 075 27 50 0,7 60-tal
Årsta Sävlången 2 075 48 90 1,9 60-tal
Summa     87 161 3,0