Jämställdhet och mångfald

Som en del av Stockholms stad bidrar Stockholmshem till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Tillsammans skapar vi en klimatsmart stad som utmärks av social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Stockholmshem utgår från stadens gemensamma personalpolicy för att beskriva förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav vi som arbetsgivare har på medarbetare och chefer och vad de kan förvänta sig av bolaget som arbetsgivare.

Stockholmshems varumärkeslöfte ”Huset” ska också genomsyra allt vi gör och ligger till grund för utbildningar inom kundbemötande såväl som arbetet med verksamhetsutveckling, chefsutveckling och vårt interna samarbete. Verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande för att stödja arbetet med att leverera ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt för alla våra hyresgäster.

Stockholmshem ska vara är en jämställt arbetsplats där inflytande och resurser fördelas lika mellan könen. För att säkerställa att Stockholmshem uppfyller de nya reglerna gällande lönekartläggning i Diskrimineringslagen genomfördes under hösten 2016 en omfattande lönekartläggning ur jämnställdhetsperspektiv av alla befattningar inom bolaget. Syfte och målsättning med kartläggningen är att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt att skapa en enhetlig och homogen rollstruktur för Stockholmshem. Bolagets chefer och fackliga representanter har involverats i projektet.

Antalet kvinnliga medarbetare ökade något under året och är nu 43 (42) procent. Stockholmshem har de senaste åren arbetat aktivt för att få en jämn könsstruktur för ledande befattningar, ledningsgruppen består idag av 50 (50) procent kvinnor och andelen kvinnliga chefer totalt uppgår till 37 (37) procent. För fem år sedan var siffrorna 33 procent kvinnor i ledningsgruppen och 24 procent för chefer totalt.

Könsfördelning tillsvidareanställda 2016
Antal 2012 2013 2014 2015 2016
Kvinnor 100 104 115 129 130
Män 183 175 180 181 179
Totalt 283 279 295 310 309

 

Stockholmshem arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering såväl externt som internt genom bland annat utbildningar i kundbemötande, utbildning för chefer, förtagsavtal med lika anställningsvillkor. Samtliga anställda erbjuds heltidsanställning i bolaget.

Genom en kompetensbaserad rekryteringsprocess säkerställer att vi fokuserar på rätt saker, efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt. Det handlar om att göra träffsäkra rekryteringar och minska felmarginalerna. Metoden är ett verktyg för oss att vara en icke diskriminerande arbetsgivare och skapar underlag för att vidareutveckla och planera för framtida kompetensförsörjning med anställda som representerar en blandning av t ex bakgrund, ålder och kön. För att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma i sysselsättning har Stockholmshem under året anställt långtidsarbetslösa inom ramen för arbetsmarknadsinsatsen, Stockholmsjobb, samt erbjudit praktikplatser genom Jobbtorg Stockholm.