Hälsa & säkerhet

Hyresgästers hälsa och säkerhet är en av Stockholmshems viktigaste frågor – liksom frågan om våra medarbetares och leverantörers hälsa och säkerhet.

Goda boendemiljöer

Att tillhandahålla goda boendemiljöer är grunden i Stockholmshems erbjudande till sina hyresgäster. Hemma, där man ofta tillbringar mycket tid, är det särskilt viktigt med en sund miljö. En god inomhusmiljö i bostäder och lokaler innebär att människor inte tar skada av att vistas där. Det bidrar också till att kundnöjdheten hålls på en hög nivå.

Stockholmshem ska alltid leva upp till lagkrav och andra regler. Stockholmshems arbete med god inomhusmiljö inkluderar egenkontroll, myndighetskontroll och systematisk hantering av brister i inomhusmiljön. Här följer några exempel på hur Stockholmshem arbetar med sina hyresgästers hälsa och säkerhet och vilka resultat vi har nått under året.

Fukt är det vanligaste missförhållandet i en bostad som kan leda till hälsoproblem då giftiga och allergena partiklar frigörs. Ett viktigt sätt att förebygga fuktproblem är att ha välfungerande ventilation. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande så kallade OVK-besiktningar. Fuktcontrollers ska även finnas vid alla nybyggnadsprojekt. Vid vattenskador finns en process som beskriver hur skadan ska hanteras.

Radon är en gas som naturligt finns i luften, marken och vattnet. Att bo i en miljö som innebär långsiktig exponering av höga halter radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande radonmätningar. Om en långtidsmätning visar på radonförekomst över uppsatta riktvärden ska lägenheterna åtgärdas. Det är ett arbete som görs systematiskt och i tydliga steg. Färre än 0,5 procent av våra bostäder har radonvärden över 200 Bq/m3 luft.

Giftfria material. För att säkerställa att inga giftiga material byggs in i fastigheter använder Stockholmshem Byggvarubedömningens kriterier. Samtliga produkter ska vara granskade och rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningen. Till exempel erbjuds enbart golvmattor av linoleum för att undvika giftiga ämnen. Som vägledning har Stockholms stad tagit fram en kemikalieplan för att säkerställa att stadens verksamheter fasar ut användningen av farliga kemikalier med sikte på ett giftfritt Stockholm 2030. Alla relevanta avtal följer kemikalieplanen.

Brand. Stockholmshem har ett systematiskt brandskyddsarbete som involverar egen personal och extern expertis. Bland annat gör vi löpande funktionskontroller av rökluckor och rondering av utrymningsvägar. Under 2017 förekom 20 fall av bränder hos Stockholmshem.

Skadedjur är ett växande problem för många fastighetsägare. Också inom Stockholmshem har antalet skadedjursärenden ökat under senare år. För att komma till rätta med det har vi utvecklat nära samarbeten med saneringsföretag och tydliga arbetsprocesser för att snabbt sanera eventuell förekomst av skadedjur. Under 2017 inkom 1 621 anmälda fall av skadedjur till Stockholmshem.

Buller. Vid nyproduktion av bostäder mäts alltid bullernivåer för att fastställa att tillåtna gränsvärden inte överskrids. Då hyresgäster störs av buller ska en mätning göras för att bedöma nivån av störning i relation till normerna.

Inomhustemperatur. Bolagets riktlinjer och löfte till sina hyresgäster är att innetemperaturen ska ligga runt 20-21 grader. 

Foto: Bengt Alm.

Medarbetare och leverantörer

Genom systematiskt arbete och löpande riskbedömningar arbetar Stockholmshem för att ha en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och vid förändringar, exempelvis omorganisationer och när nya arbetsmetoder ska införas. Arbetet ska omfatta alla anställda, även inhyrd personal och entreprenörer. De gäller också vid distansarbete, till exempel när arbetstagaren utför arbete i sitt eget hem. Stockholmshems uppmuntrar chefer att ge sina medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.