Vårt lokalbestånd

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 721 (3 630) kontors-, lager-, förråds- hantverks- och butikslokaler på 202 756 kvadratmeter. Merparten av lokalerna är små, framför allt är det butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området. Lokalbeståndet omfattar även ett stort antal förråd som hyrs ut till Stockholmshems bostadshyresgäster. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad. Verksamheterna i våra lokaler bidrar till liv och rörelse i området samt skapar lokala mötesplatser som känns välkomnande och trygga. Att de boende får ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i sin närmiljö påverkar värdet på kringliggande bostadsfastigheter positivt.

2017 ökade de totala lokalhyresintäkterna till 203 (185) miljoner kronor. Dessa intäkter motsvarar 9,3 (8) procent av Stockholmshems totala omsättning. Det nytecknades totalt 121 (184) lokalkontrakt och ett hundratal avtal sades upp för omförhandling. Hyresnivån per kvadratmeter låg på 1 022 (1 027) kronor . Vid årsskiftet 2017 var den ekonomiska vakansgraden 10,7 (9,2) procent. Detta är en ökning från föregående år och anledningen till det är ökning av den uthyrningsbara arean genom nyproduktion samt att nya ytor i befintliga fastigheter iordningställts för uthyrning.


Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2017.

Hyreskontraktens löptid

Andel av totalt hyresvärde, %

2018 5
2019 35
2020 24
2021 eller längre 21
2022 eller längre 15
Totalt 100


Under 2015 avslutades en omfattande inventering av beståndet som resulterade i att nya möjliga lokalytor i framförallt källare och på vindar kunde identifieras. Dessa iordningställs successivt för uthyrning, främst som små förråd och lager och bidrar till ökningen av lokalarean till 202 756 (201 500) kvadratmeter.