Vår marknad

Vid årsskiftet 2017/2018 ägde Stockholmshem 27 073 lägenheter och är därmed Stockholms största bostadsföretag i antal lägenheter. Till ytan är Svenska Bostäder fortfarande störst.

Stockholmshems bostäder 2017 
Antal lägenheter 27 073
Lägenhetsarea, kvm 1 663 171
Medelstorlek, kvm 61
Medelhyra, kr/kvm 1 246

Beståndet motsvarar 6 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 14 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen.

De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 38 procent. Den största privata hyresvärden är Einar Mattsson Fastighets AB med 5 487 bostäder. De privata hyresvärdarna som finns med på listan med de tio största står vardera för 2-3 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.

Konkurrentjämförelse – Största hyresvärdarna i Stockholms stad 2017 1)   
  Area (1000-tal, kvm) Antal hyreslgh Andel av totalt antal hyreslgh, %
Svenska bostäder 1 757 26 512 14%
Stockholmshem 1 663 27 073 14%
Familjebostäder 1 239 19 215 10%
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 523 7 465 4%
Einar Mattsson Fastighets AB 2) 353 5 487 3%
Micasa Fastigheter AB 334 7 535 4%
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB 241 3 355 2%
Wallfast AB 228 3 710 2%
Ikano Fastigheter AB 211 2 953 2%
D. Carnegie & Co 203 2 809 2%
Totalt de största hyresvärdarna 6 752 106 114 57%
       
Källa: Byggstatistik, Scb, BF     
1) Fr.o.m. med 2017 tas tabellens andelar fram med underlag för bostadsbeståndet från lägenhetsregistret.
2) Inklusive systerbolag