Års- och hållbarhetsredovisning 2017

2017 firade Stockholmshem 80 år, och jubileumsåret blir det första verksamhetsår som vi gör en särskild hållbarhetsredovisning och rapporterar enligt Global Reporting Initiatives, GRI. Hållbarhetsfrågor har sedan starten 1937 varit i företagets fokus, och att nu redovisa hållbarhetsarbetet enligt GRI är inte bara en del i ägaren Stockholms stads mål om en i alla delar hållbar huvudstad. Vi tar också ett naturligt steg i vår egen ambition att leverera en ännu högre kvalitet och ta ett ännu större ansvar för att leverera boende och boendeservice utan att riskera överutnyttjande av ändliga resurser. Ett livsviktigt uppdrag för både nuvarande och framtida generationer och för att Stockholmshem ska kunna fira nya jubileer många gånger i framtiden. Trevlig läsning!

Året 2017 i korthet

Resultatet efter finansnetto uppgick till 370 (377). Årets resultat efter skatt uppgick till 298 (200) miljoner kronor.

Nyproduktionen omfattade 670 (586) färdigställda och 1 073 (1 276) påbörjade lägenheter.

Tvåårsavtalet från hyresförhandlingarna 2015 gav en höjning på 0,68 procent den 1 januari 2017.

Investeringarna uppgick till totalt 1 949 (1 682) mnkr, varav 1 036 (911) mnkr avsåg nyproduktion.

Inga fastighetsförvärv har gjort under året.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 757 (737) mnkr.

 

 

Innehållsförteckning

VD-ord Företaget Hållbarhetsredovisning Vår verksamhet Våra hyresgäster Ekonomisk redovisning Våra fastigheter
  Organisation

Verksamhetsstyrning

Intressentanalys
Våra väsentliga områden
Bostadsförsörjning
Miljöpåverkan

Boendeinflytande
Områdesutveckling
Hälsa och säkerhet
Riskanalys

GRI-index
Om hållbarhetsredovisningen

Nyproduktion/underhåll

Förvaltning

Stöd och ledning

Våra bostadshyresgäster
Våra lokalhyresgäster
Kundnöjdhet

Förvaltningsberättelse
5-årsöversikt i korthet
Prognos och riskanalys

Fastighetsinnehav
Vår marknad
Vårt lokalbestånd
Förvärv och försäljningar
Fastigheternas värde

Våra distrikt