GRI-index

Indikator Beskrivning Kommentar
 

Standardupplysningar

 
102-1 Organisationens namn AB Stockholmshem 
102-2 Varumärken, produkter och tjänster Detta är Stockholmshem
102-3 Huvudkontorets lokalisering Stockholm 
102-4 Länder där organisationen är verksam Sverige 
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Ägare
102-6 Marknader Vår marknad
102-7 Organisationens storlek Stockholmshems Årsredovisning och hållbarhetsrapport.pdf
102-8 Personalstyrka Medarbetare 
102-9 Leverantörskedja Upphandling
102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Inga väsentliga förändringar har skett under året. 
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Vårt miljöarbete
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Klimatpakten, Byggvarubedömningen, ISO 14001, We Change, Brandvärdar Järva, Läxhjälpen 
102-13 Medlemskap i organisationer SABO, Fastighetsägarna, Byggvarubedömingen, Sustainable Innovations, IQ Samhällsbyggnad, HBV, Sweden Green Building Council (SGBC), Byggherrarna
     
 

Strategi och analys

 
102-14 VD-ord VD-ord
     
 

Etik och integritet

 
102-16 Värderingar och etiskt uppförande Jämställdhet och mångfald, Antikorruption
     
 

Bolagsstyrning

 
102-18 Organisationens styrning Verksamhetsstyrning, Styrning och uppföljning
     
 

Intressentdialog

 
102-40 Intressentgrupper Intressentanalys
102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 100%
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter Intressentanalys 
102-43 Metod för intressentdialog  Intressentanalys 
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp  Intressentanalys 
     
 

Redovisningens profil och omfattning

 
102-45 Bolag som omfattas av redovisningen  Om hållbarhetsredovisningen 
102-46 Process för att identifiera redovisningens innehåll  Våra väsentliga områden
102-47 Väsentliga aspekter  Våra väsentliga områden 
102-48 Förklaring till förändring av tidigare angiven information  Ej aktuellt, första rapporten
102-49 Betydande förändringar i omfattning eller avgränsning jämfört med tidigare redovisningar  Ej aktuellt, första rapporten
     
 

Rapportprofil 

 
102-50  Redovisningsperiod  Om hållbarhetsredovisningen  
102-51  Tidpunkt för senaste redovisningen  Ej aktuellt, första rapporten 
102-52  Redovisningsfrekvens  Om hållbarhetsredovisningen
102-53  Kontaktperson för redovisningen  Om hållbarhetsredovisningen 
102-54  Redovisningen är gjord utifrån GRI Standards, nivå Core   
102-55 GRI-index  GRI-index
102-56  Ev externt bestyrkande  Hållbarhetsredovisningen är inte externt bestyrkt 
     
 

Väsentliga områden 

 
103-1  Väsentliga områden, motivering och avgränsning  Våra väsentliga områden
103-2  Styrning av väsentliga områden  Bostadsförsörjning, Miljöpåverkan, Boendeinflytande, Områdesutveckling, Hälsa & säkerhet. Stockholmshems värdekedja.
103-3  Uppföljning av väsentliga områden  Ej aktuellt, första rapporten 
     
 

Specifika standardupplysningar 

 
     
  Ekonomi   
203-1  Indirekt ekonomisk påverkan  Bostadsförsörjning 
     
  Miljö   
302-1  Energiförbrukning inom organisationen  Hållbar energianvändning
302-3  Energiintensitet  Hållbar energianvändning
302-4  Minskning av energianvändning genom energieffektivisering  Hållbar energianvändning
305-1  Direkta utsläpp (Scope 1)  Hållbar energianvändning 
305-2  Indirekta utsläpp (Scope 2)  Hållbar energianvändning 
     
  Samhälle  
413-1  Aktiviteter för lokal samhällsutveckling  Områdesutveckling, Boendeinflytande
416-2  Produktansvar, kundernas hälsa och säkerhet  Hälsa & säkerhet