Ägarens roll

Stockholmshem bildades 1937 och är helägt bolag av Stockholms stad. Av Stockholmshems bolagsordning framgår föremålet – och ändamålet med – för bolagets verksamhet som är att förvärva fastigheter och tomträtter för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolagets uppdrag är också att utföra liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms stad.

I enlighet med lagen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag och bolagsordningen (SFS 2010:879) ska bolaget bedriva verksamheten i enligt affärsmässiga principer vilket innebär att bolaget i princip ska agera likadant som långsiktiga privata fastighetsbolag. Dock åläggs bolaget ett större samhällsansvar inom vissa områden. Lagen innebär också att utdelning och överföringar till ägaren får ske enligt vissa förutsättningar och att det finns en beloppsmässig begränsning hur stor utdelningen eller överföringen får vara utifrån bolagets årliga resultat.

Styrning

Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens koncern som består av Stockholmshem och ytterligare 15 aktiva dotterbolag eller underkoncerner. Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägardialogen till koncernstyrelsen, som tillsammans med koncernledningen är ägarens verktyg för att utöva ägarinflytandet. VD för Stockholms Stadshus AB är stadsdirektören och ordförande är stadens finansborgarråd.

Årsstämman är formellt Stockholmshems högsta beslutande organ där den enda aktieägaren Stockholms Stadshus AB bekräftar direktiven och budget som beslutats i kommunfullmäktige. Moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till dotterbolagen, oftast på initiativ av kommunfullmäktige. Nya direktiv antas därefter i bolagets styrelse för att sedan tillämpas i Stockholmshems verksamhet. Bolagsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att se till att aktiebolagslagen följs, att ägardirektiv följs och genomförs, fastställa strategin för verksamheten, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera ledningens förvaltning samt se till att ägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomi.

Bolagets VD tillsätts av styrelsen i en gemensam process med ledningen för Stockholms Stadshus AB.

Foto: Lennart Johansson