Från vänster till höger:

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. Född 1962. I styrelsen sedan 2011.

Emilia Wikström Melin (S), suppleant. Född 1986. I styrelsen sedan 2015. 

Stefan Svanström (KD), ledamot. Född 1972. I styrelsen sedan 2015.

Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008. 

Georgios Tsiroyannis (V), ledamot. Född 1951. I styrelsen sedan 2015.

Billy Östh (M), suppleant. Född 1949. I styrelsen sedan 2015.

Lena Kling (L), suppleant. Född 1969. I styrelsen sedan 2017.

Kadir Kasirga (S), ordförande. Född 1975. I styrelsen sedan 2015.

Eva Arnqvist (V), suppleant. Född 1973. I styrelsen sedan 2018.

Sara Pettigrew (MP), ledamot. Född 1979. I styrelsen sedan 2015. 

Fotios Stathis (MP), suppleant. Född 1966. I styrelsen sedan 2015.

Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamot. Född 1945. I styrelsen sedan 2017.

Börje L Eriksson, ledamot. Personalrepresentant Kommunal. Född 1954. I styrelsen sedan 2005.

Saknas på bilden:
Björn Ljung (L), vice ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Ewa Carlsson-Hallberg (S), ledamot. Född 1957. I styrelsen sedan 2015.

Tomas Vrcek (S), suppleant. Född 1974. I styrelsen sedan 2015.

Styrelsearbetet 2017

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa dess behov av information och beslutsunderlag samt skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete. I arbetsordningen anges anvisningar för styrelsearbetet, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Bolagets revisorer rapporterar varje år personligen sina iakttagelser till styrelsen från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.

Under verksamhetsåret 2017 hade styrelsen sju ordinarie sammanträden. Protokollen är offentliga liksom ärendena med vissa undantag, exempelvis upphandlings- och förvärvsärenden.

Styrelsehandlingarna skickas numera ut elektroniskt och finns att tillgå via insynsverige.se/stockholm.