Medarbetare

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 332 (309) personer. Av dessa är 9 (9) personer anställda på Störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen. Antalet nyanställningar var under året 79 (45) varav 60 (28) var nya tillsvidareanställningar och 19 (17) var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar. Nio medarbetare fick under året en ny tjänst internt.

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 11,1 (8,1) procent. Under 2017 avslutade 37 (25) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 13 (8) medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 47 (48) år. Medelåldern uppgick till 45 (46) år för kvinnor och 48 (49) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 39 (45) procent.

Antal anställda (tillsvidare) 2017-12-31

  Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 147 114 261
Fastighetsarbetare 3 59 62
Störningsjouren 3 6 9
Totalt 153 179 332


Köpta tjänster

För städning, parkskötsel, målnings- och andra underhållsarbeten samt ny- och ombyggnader anlitas sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter.

Bemanning och kompetensförsörjning

Ökningen av antalet anställda har varit planerad och beror i huvudsak på ett flertal större projekt och ökad takt i nyproduktionen. Ett antal nya tjänster har tillsatts inom framförallt byggprojektledning. Även på förvaltningssidan har antalet anställda ökat något då ett par tjänster som tidigare bemannats med visstidsanställningar permanentats i områden vars fastighetsbestånd växer. Nya tjänster har även tillkommit inom områdena projektekonomi, mark- och utemiljö, projektkommunikation samt inom radonsamordning.

Therese är kundtjänstchef på Stockholmshem. Foto: Bengt Alm

Innehåll och utformning av den externa webben har omarbetats och vi har tagit fram en film om Stockholmshem där medarbetare medverkar och berättar om sitt arbete här. Vi gjorde en branschjämförelse under året genom att delta i Nyckeltalsinstitutet. Jämförelsen visar att Stockholmshem överlag står sig väl i konkurrens med andra företag i branschen. Även i stadens Index för Bra arbetsgivare, som består av tre delindex; Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats, visade Stockholmshem goda resultat och hade högre index inom alla områden jämfört med index för alla bolag inom staden.

Feriearbete, praktik och trainee

För att attrahera framtida medarbetare och för att säkra framtida kompetensförsörjningsbehov, erbjuder Stockholmshem både feriejobb och praktikplatser i samarbete med yrkeshögskolor, universitet och gymnasium. Under sommaren 2017 erbjöd vi 112 ungdomar feriejobb i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Ungdomarna arbetade främst inom områdesskötsel av utemiljön i våra bostadsområden för att bidra till hyresgästers trivsel. Jobben ger också ungdomarna en bra introduktion till arbetslivet. Totalt erbjöd Stockholmhem 19 praktikplatser inom olika delar av organisationen varav 10 genom arbetsmarknadsinsatser. Vi anställde under året två traineer genom SABOS traineeprogram, en ingenjör inom verksamhetsutveckling samt en energiingenjör.

Stockholmshem har deltagit på arbetsmarknadsdagar på yrkeshögskolor och på LAVA, samhällsbyggarnas arbetsmarknadsdag på KTH. I syfte att marknadsföra Stockholmshem som arbetsgivare har representanter från bolaget föreläst för studenter om hållbarhetsfrågor och fastighetsförvaltning på Fastighetstalang, utbildningsprogram för fastighetsservice. Bolaget har även representanter i ledningsgrupper för YH-utbildningar inom fastighetsförvaltning för att kunna påverka utbildningen och säkerställa en god kvalité.

Stockholmshem har ett socialt ansvar att medverka till stadens arbete med att få fler i arbete. Under året 2017 har vi erbjudit tio personer praktikplats genom arbetsmarknadssatsningar och sex personer har erbjudits Stockholmsjobb. Platserna riktar sig till personer som behöver komma in på arbetsmarknaden och till unga personer för att få referenser och erfarenhet.

För att öka kundnöjdheten inom rent och snyggt i våra allmänna utrymmen har Stockholmshem startat ett särskilt projekt och anställt en medarbetare som arbetsledare för sex miljövärdar. Uppgiften har varit regelbunden tillsyn av drift, skötsel och löpande underhåll av miljörum samt omkringliggande utrymmen. Vi har utvärderat projektet som har gått bra och vi ser positivt på resultatet. Projektet har lett till positiva kommentarer från såväl hyresgäster som ordinarie personal.

Kompetens- och chefsutveckling

För att utveckla chefer och medarbetare satsar Stockholmshem på kompetensutveckling på såväl förtagsövergripande som individuell nivå. Vi ger alla nyanställda medarbetare en webbaserad introduktion med ett utbildningspaket samt en förtagsövergripande introduktion där de under två halvdagar får träffa bolagets avdelningschefer samt göra studiebesök inom verksamheten. Under året har vi även tagit fram rollspecifika introduktionsguider för att stödja cheferna i den individanpassade introduktionen. Flera chefer har under året arbetat med grupputveckling på sina enheter för att stärka samarbetet och öka förståelsen för olikheter och de möjligheter till utveckling dessa skapar. Medarbetare och chefer har också gått individuella utbildningar inom bland annat förvaltning, verksamhetsutveckling och ledarskap.

För att öka kännedom om våld i nära relationer utifrån ett normkritiskt perspektiv fick alla Stockholmshems medarbetare under hösten utbildning inom området. Utbildningsarrangör var Alla Kvinnors Hus, en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Genom utbildningen fick medarbetarna grundläggande kunskaper om vad våld i nära relation innebär, hur man uppmärksammar signaler, hur våld kan förebyggas samt till vilka instanser man kan vända sig till om man ser tecken på våld.

Stockholmshem har under året gjort stora satsningar inom chefsutveckling. Fokus har varit på det aktiva och kommunikativa ledarskapet och det övergripande målet har varit att gemensamt ta fram "Stockholmshemschefen – vårt uppdrag som chefer på Stockholmshem". Året avslutades med en halvdag i december där årets aktiviteter följdes upp och "Stockholmshemschefen" fastslogs.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö bidrar både till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetarna. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö.

För att förhindra och förebygga ohälsa och olycksfall arbetar Stockholmshem aktivt och systematiskt med att undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker och genomföra åtgärder så att en god och säker arbetsmiljö uppnås. Stockholmshem accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Stockholmshem främjar också en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. I den årliga medarbetarenkäten ser 79 procent fram emot att gå till arbetet och lika stor andel uppger att närmaste chef skapar bra förutsättningar för delaktighet på möten.

Bolaget har under året genomfört ett flertal utbildningsinsatser inom säkerhets- och arbetsmiljöområdet. Bland annat har förnyelse av certifikat i Heta arbeten genomförts samt utbildningar i säkerhet på tak och trygghets- och säkerhetsutbildning.

Medarbetarenkät

Genom den viktiga medarbetarenkäten får vi varje år bra underlag för att fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är två mycket viktiga delar i den utvecklingen. I 2017 års medarbetarenkät fick Stockholmshem 81 i AMI; Aktivt Medskapandeindex består av tre övergripande delindex, Motivation, Styrning och Ledarskap. Liksom förra gången är ledarskapsindex fortsatt högt, 83 (83). Även motivationsindex visar på en hög nivå, 81 (82). Styrningsindex ligger kvar på ungefär samma nivå 78 (79). Uppföljning av resultaten sker på enhetsnivå.

Friskvård

För att inspirera medarbetare till en hälsosammare livsstil och för att förebygga ohälsa erbjuder bolaget ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter, bland annat massage på arbetstid till reducerat pris. Vi har under året även erbjudit yoga en kväll i veckan. Stockholmshems medarbetare har också möjlighet att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar och andra träningsanläggningar, med gym och gruppträning till subventionerat pris. Samtliga anställda är medlemmar i idrottsföreningen som anordnar aktiviteter såsom exempelvis bordtennis, badminton, bowling, dans, cykling och tennis. Stockholmshem har även egna gym i anslutning till alla arbetsplatser.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade från föregående år och uppgick under 2017 till 5,0 (4,5) procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga där den sammanhängande sjukfrånvaron motsvarar 60 dagar eller mer, ökade till 2,8 (2,4) procent. Korttidssjukfrånvaron ökade något till 2,2 (2,1) procent. Den ökade sjukfrånvaron förklaras bland annat av ett större antal icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser. Ytterligare förebyggande insatser sker i samarbete med företagshälsovården.