Utemiljö – viktigt för trivsel, trygghet och gemenskap

Skötsel av Stockholmshems gårdar är viktigt för trivsel, trygghet och gemenskap.

Boende & lokaler stab har som huvuduppdrag att löpande utveckla Stockholmshems verksamhet och att stödja den operativa verksamheten ute i våra områden. Den del av Boende & Lokal stab som har fokus på utemiljö rådgör bland annat i upphandlingar och stödjer förvaltningsområden i frågor rörande markskötsel, drift och utvecklingsarbeten.

Våra områden sköts främst av upphandlade entreprenörer och vi följer löpande upp avtalen. Under 2017 upphandlade vi nya avtal för trädvård, upptagning av vintersand och kvalitetskontroller. Under hösten påbörjade vi även en parkavfallsupphandling samt en markskötselupphandling som innefattar flera förvaltningsområden och planeras vara klart under våren 2018.

Under våren 2017 besiktades som vanligt enligt avtal samtliga lekplatser utifrån ett säkerhetsperspektiv. Under sommaren och hösten åtgärdades sedan anmärkningarna.

Vi har tagit fram lekplatsskyltar för varje lekplats. Skyltarna är märkta med adress till respektive lekplats och kontaktuppgifter till Stockholmshem i händelse av exempelvis olycka.

Dagvattenbrunnarna runt om i våra förvaltningsområden har rensats två gånger under 2017 med en extra inventering gällande vilka brunnar som saknat fallskydd. Varje kundförvaltare har sedan kunnat beställa fallskyddför vidare montering under 2018.

Under våren 2017 upphandlade vi två avtal för att främja biologisk mångfald och social hållbarhet runt om i våra bostadsområden. Dels upphandlade vi stadsodlingscoacher för stöd och hjälp med att starta upp stadsodlingsprojekt i områden där vi vill stärka gemenskap, trygghet och trivsel. Stadsodlingscoacherna kan fungera som pedagogiskt stöd till både hyresgäster och Stockholmshems personal. De kan även vara behjälpliga med olika aspekter inom som kompostering, matavfallsinsamling, biodling och så vidare. Vi anlitade stadsodlingscoacher i projekt i Hässelby samt i Rinkeby under 2017.

Områdesteknikern Charles vid våra bikuor på ett tak i Skärhholmen. Foto: Bengt Alm

Vi upphandlade återigen biodlingsskötselavtal under 2017 och nu står bikupor på tio platser på Stockholmshems områden.

I Hässelby genomförde vi platsutveckling under våren och hösten 2017. Hyresgäster och förbipasserande, barn som vuxna fick vara med och tycka till vad vi skulle göra med ett trist och mörkt gångstråk intill Hässelby centrum. Det hela resulterade i en "lägenhet" som planterades och utsmyckades tillsammans med markskötselentreprenörer, hyresgäster, medarbetare och belysningskonstnär.

Lekfull utsmyckning vid Beata Sparres gränd i Hässelby. Foto: Bengt Alm.