Stöd och ledning

Stockholmshems verksamhetsområden förutsätter väl fungerande stöd- och ledningsprocesser inom IT, ekonomi, HR, upphandling, ärendehantering med mera. Stöd- och ledningsprocesserna handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en organisation som präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande.

Under 2017 har mycket arbete lagts på ett antal större projekt. Införande av ett nytt fastighetssystem var först planerat till 2017, men har skjutits fram till 2018 bland annat på grund av komplexa integrationer med ekonomisystemet. I samband med att fastighetssystemet går i drift kommer också Stockholmshems nya webbplats att lanseras. Under året har bolaget även inlett arbetet med ett nytt intranät.

Andra viktiga utvecklingsområden under året inom stöd och ledning har varit digitalisering, mottagande av praktikanter, sociala och arbetsrättsliga villkor hos entreprenörer samt intern fakturahantering och dokumenthantering.

För att säkerställa en god kvalitet i val av produkter har bolaget under året utvecklat Stockholmshems projekteringsanvisningar.