Upphandling

Under 2017 köpte Stockholmshem varor och tjänster för 2,01 mdkr. Stora inköp sker bland annat inom byggentreprenader, skötsel av utemiljö och trapphusstädning. Av dessa områden är det byggentreprenaderna som har de mest komplexa leverantörskedjorna. Därför lägger Stockholmshem särskilt fokus på att följa upp avtalen med våra byggleverantörer, se nedan om "Rättvist byggande".

Stockholmshem lyder under LOU, vilket innebär att bolaget har ett strikt regelverk att följa vid upphandling av varor och tjänster. Under året har Stockholmshem infört nya regler som stadgar att medarbetare även vid köp för lägre belopp, om inköpet överstiger 30 000, är skyldiga att ta in anbud från minst tre leverantörer. Som ett bolag inom Stockholms stad följer Stockholmshem också stadens interna regelverk kring upphandling som bland annat innebär kravställningar inom miljö och sociala villkor. För att få bort osund konkurrens och svart arbetskraft inom byggbranschen kommer Stockholmshem bland annat börja ställa krav på minimilöner hos sina entreprenörer. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla miljökrav kopplat till upphandling. Samtliga byggentreprenörer ska följa bolagets miljöprogram. För att säkerställa att bolagets inköp sker genom korrekta upphandlingar har bolaget under året utvecklat sitt arbete med att analysera risker och hur dessa ska prioriteras och hanteras.

Projektet Rättvist byggande

Stockholmshem startade 2017 ett projekt tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen med syfte att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Projektet leds av Stockholmshems inköpsenhet men omfattar även systerbolagen Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Visionen är att branschen ska veta att det inte är lönt att fuska på Stockholms bostadsbolags byggarbetsplatser och att våra upphandlingar attraherar seriösa företag och undviks av oseriösa aktörer. Målsättningen är att Stockholms bostadsbolag ska vara ledande i branschen när det gäller att säkerställa sund konkurrens på lika villkor och byggarbetsplatser fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och ta sitt samhällsansvar på allvar, såsom att betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor och skälig lön, arbetstid och semester. Under 2018 kommer arbetsplatskontroller att ske löpande på Stockholmshems stora byggarbetsplatser för att säkerställa detta samhällsansvar hos våra entreprenörer.

Foto: Bengt Alm