Hållbar energianvändning

Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Bolaget arbetar med en rad åtgärder för att optimera energianvändningen med bibehållen komfort för hyresgästerna. Under 2017 har energianvändningen påbörjat en nedåtgående trend. 

En bidragande faktor till den nedåtgående trenden är att bolaget lagt mer fokus på driftoptimering genom injustering av system och anläggningar. Det har lett till effektivare processer samt att bolaget har åtgärdat många av de fastigheter som tidigare har genererat återkommande driftproblem.

Under året togs beslut om en snabbare process för att aktivera underhållsmedel som minskar energiförbrukningen. Exempel på sådana åtgärder är injusteringar av värmesystem, åtgärder för ökning av verkningsgrad på värmepumpar och ombyggnader av värmecentraler. En energieffektiviseringsgrupp har bildats, som ska definiera åtgärder för att uppnå vidare energieffektiviseringar.

Under de närmaste åren ska bolagets alla byggnader energideklareras och ett hundratal byggnader ska energikartläggas. Under 2017 har bolaget upphandlat och påbörjat dessa deklarationer och energikartläggningar. 

Stockholmshem deltar även i utvecklingsprojekt och samarbeten för att energieffektivisera beståndet så långt det går, t ex genom EU-projektet GrowSmarter.

Stockholmshem har i många år arbetat mot målet att få bort gas och olja ur värmeproduktionen och i april 2017 stängdes den sista oljeeldade värmepannan.

Energiförbrukning inom organisationen

Total bränsleförbrukning, icke-förnybara källor 341 MWh
Total bränsleförbrukning, förnybara källor 7 068 MWh
Total konsumtion el 50 348 MWh
Total konsumtion värme 269 209 MWh

Energiintensitet inom organisationen (GRI-indikator 302.3)

Normalårskorrigerad värme, el samt bränsle (pellets) till uppvärmning 168.6 kWh/m2

Utsläpp totalt (GRI-indikatorer 305.1 och 305.2)

Total Scope 1 388 ton CO2e
Total Scope 2 (market-based) 25 740 ton CO2e
Total Scope 1+2 26 128 ton CO2e

Utsläpp CO2e/kvm

Total Scope 1 0,2 kg CO2/m2
Total Scope 2 (market-based) 14 kg CO2/m2

Elanvändning med förnyelsebar el

All el vi köper in för fastighetsdrift är 100 procent Bra Miljöval el enligt Svenska Naturskyddsföreningens märkning. Bolaget arbetar för att öka den egenproducerade elen i form av solenergi främst genom installation av solceller.