Riskanalys

Stockholmshem genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys. Modellen som används är gemensam för Stockholms stads bolag och förvaltningar. Utifrån analysen tas åtgärdsplaner fram, nedan presenteras några risker och hur bolaget arbetar med dessa.

Bränder

Omfattande bränder innebär risk för liv och hälsa och medför stora skador och kostnader. Stockholmshem arbetar därför löpande med det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet innefattar bland annat kontroller av rökgasluckor, tätning av brandceller och fria utrymningsvägar. Därutöver informeras boende om brandsäkerhet.

Sociala risker

Stockholmshem har ett brett fastighetsbestånd och i vissa områden finns risk för social oro. För att minska sociala klyftor bidrar Stockholmshem bland annat med arbetsmarknadssatsningar, som deltagare i Stockholms stads satsning med lokala utvecklingsprogram samt som aktiv upphandlande organisation för att minska risken för svart arbetskraft.

Hot, våld och annan brottslighet

I arbetet på Stockholmshem möter man alla typer av människor och ibland uppstår hotfulla situationer. För att rusta personalen för den typen av händelser, har samtliga medarbetare under våren 2017 genomfört en trygghetsutbildning. Utbildningen omfattar bland annat hur dessa situationer kan förebyggas och hanteras.

För att göra Stockholmshems bostadsområden säkrare, installerar bolaget trygghetspaket. Trygghetspaketen innebär bland annat förbättrad belysning, nya förrådslösningar och elektroniska låssystem, vilket minskar risken för att obehöriga kommer in i fastigheterna. Genom löpande ronderingar säkerställs också att belysning finns på lämpliga platser och fungerar. Bolaget har dessutom startat pilotprojektet Rättvist byggande för förbättrad kontroll av byggarbetsplatser.

Olyckor

Arbetsmiljöolyckor och andra olyckor i anslutning till bolagets fastigheter är en realitet som bolaget arbetar aktivt för att förebygga. Det gör vi bland annat genom krav vid upphandlingar, rondering av hyresgästernas boendemiljö samt genomförande av arbetsmiljöutbildningar och användande av avsedd skyddsutrustning.

Väder och klimathot

Klimatförändringar skapar risk för ökande vattenflöden, ökande vattennivåer och försämrad hållfasthet i mark samt temperaturförändringar. Stockholmshem kommer därför särskilt granska, bedöma och beräkna riskerna bolaget behöver ta hänsyn till och hantera.

Kompetensförsörjning

Under senare år har konkurrensen och rörlighet av arbetskraft ökat inom fastighetsbranschen. Det blir därför allt viktigare för Stockholmshem att kunna attrahera och behålla arbetskraft. Ett gott ledarskap är en av förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar bolaget med Stockholmshemschefen, ett program för att förbättra det aktiva och kommunikativa ledarskapet. Årligen görs även en medarbetarenkät. I stadens mätning Index för Bra arbetsgivare visade Stockholmshem goda resultat och hade högt index inom alla områden.