Intressentanalys 2017

Stockholmshem har många viktiga intressentgrupper. Det är viktigt för Stockholmshem att vara lyhört inför intressenternas förväntningar på bolaget avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dialoger med våra intressenter sker löpande i olika mötesforum. För att även få en bild av förväntningar inom bredare intressentgrupper skickas enkäter ut till medarbetare och hyresgäster. Utifrån dessa underlag har vi gjort en intressentanalys för att få en tydlig bild av vilka frågor vi behöver arbeta med. Stockholmshem avser att utveckla intressentdialogerna under 2018 för att de ska ge en ännu tydligare bild av förväntningar inom hållbarhetsområdet.

Se Stockholmshems viktigaste hållbarhetsfrågor

Intressentanalys

Nedan ser du vilka frågor som enskilda intressenter lyfter och hur Stockholmshem arbetar med dessa.

Intressenter

Kanaler

Förväntningar

Aktiviteter 2017

Planerade aktiviteter 2018

Bostadshyresgäster Årlig kundundersökning
Samtal/möten med kundtjänst, kundvärdar, kundförvaltare
Trapphusinformation
Samrådsmöten vid upprustningar
Trygghet och säkerhet i och utanför fastigheterna
Service och löpande skötsel
Boendeinflytande (särskilt viktigt vid ombyggnad)
Tillgång till lediga, korrekt förmedlade bostäder
Utvecklad sophantering
Implementerad ny process för samråd
Nya samverkansavtal med socialförvaltningen gällande oriktiga hyresförhållanden
Utveckla arbetet med säsongsanpassad rondering
Fortsatt arbete med socialförvaltningen gällande oriktiga hyresförhållanden
Lokalhyresgäster Kundförvaltare
Kundtjänst
Lokaluthyrare
Webbsida
Rimlig hyresnivå
Hyreskontrakt som ger lokalhyresgäst handlingsfrihet
Möjlighet till snabb kontakt med förvaltning
Arbetar med marknadsmässig hyressättning Förbättrad kundkommunikation via webbsidan 
Medarbetare Medarbetarundersökning
Arbetsmiljöombud
Fackliga samråd
Utvecklingssamtal
Lönesa
Utbildningstillfällen
Kommunikation med anställda i samband med förändringar
Arbetsförhållande och arbetsvillkor
Beslut om enhetlig arbetstid Nytt intranät
Ägarrepresentanter Styrelsemöten
Löpande dialog med VD
Styrelsekonferens
Årsredovisning
Tillhandahålla ett tryggt och säkert boende
Nyproducera bostäder
Vara hyresvärd åt SHIS
Ha en ekonomi i balans
Boendeinflytande (särskilt viktigt vid upprustning)
Tillhandahålla bostäder för nyanlända
Utvecklat och implementerat ny process för samråd
Systematiskt arbete för att minska underhållskostnader
Tryggt och säkert
Minska hyresbortfall p g a  evakuering
Minska vakansförluster p g a tomställningar
Hyresgästföreningen Hyresförhandlingar
Samrådsmöten
Hyresnivå
Boendeinflytande (särskilt viktigt vid ombyggnad)
Utvecklat och implementerat ny process för samråd Nytt hyressättningssystem
Leverantörer Upphandlingar
Löpande dialog under avtalstid
Avtalsuppföljningsmöten
Att LOU följs
Korrekta avtal med balanserade avtalskrav
Bra beställare
Skapa enhetliga upphandlingsmallar
Kartlägga hindren för leverantörer vid byggupphandlingar
Följa upp leverantörers löner och arbetsvillkor inom branscher med ökad risk för oegentligheter
Stockholms stad Samverkan i olika projektMöten kring stadens krav på Stockholmshem Aktiv aktör i stadsdelar
God dialog
Ta socialt ansvar för utsatta grupper
Stadsdelsutvecklingsprojekten Bagarmossen SmartUp och GrowSmarter
Tillhandahåller försöks- och träningslägenheter samt bostäder genom SHIS
Stadsdelsutvecklingsprojekt i Skärholmen
Tillhandahåller försöks- och träningslägenheter samt bostäder genom SHIS
 Branschorganisationer Medlemsmöten och nätverk via Fastighetsägarna och SABO Hyressättning
Kompetensförsörjning
   Nytt hyressättningssystem