Om hållbarhetsredovisningen

Detta är Stockholmshems första hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättat utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning utgår från GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Rapportering sker per kalenderår och rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2017.

Rapporteringen omfattar moderbolaget, inte dotterbolagen Västertorp Energi AB (energi), AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät), Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler) eller Anser AB (lokaler).

Informationen i denna digitala redovisning är inte granskad av tredje part. Hållbarhetsrapport enligt ÅRL:s krav finns i separat pdf-dokument som finns att ladda ner här.

Kontaktperson för redovisningen: Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg.
E-post: asa.stenmark@stockholmshem.se
Telefon: 076-12 39 119