Upprustning och ombyggnad

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. För att säkerställa en god prioritering och planering i underhållsarbetet utgår arbetet från en underhållsplan som strävar efter att ha en minst femårig bild av behoven. Under året har bolaget lagt kraft på att hitta bra arbetsformer för en långsiktig planering av underhållsåtgärder. 

Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program – dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, belägna i innerstaden.

Smalhusupprustning
Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettiotalet fram till slutet av fyrtiotalet. I våra smalhus gör vi en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2017 färdigställdes 36 lägenheter i smalhus.

Större ombyggnader Innerstaden
Under 2017 påbörjades renovering av tre fastigheter, Sparren 11, Mullvadsberget 29 och Monumentet 32. Alla belägna på Södermalm. Här genomför vi större åtgärder för stammar, badrum, kök, el, säkra lägenhetsdörrar, nya golv och innerväggar. I fastigheten Monumentet 32 utförs också ytterligare yttre åtgärder för tak, fasader och källare. Fastigheten får också balkonger.

60-, 70-, och 80-tal
Under 2014 avslutades inventeringsarbetet för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet. Utifrån dessa inventeringar utförs förstudier under 2015-2017. Förstudierna utgår från fyra perspektiv: hyresgäst, teknik, ekonomi och hållbarhet. Resultatet sammanställs i form av tekniska handlingar, kalkyler och tidplaner. Under 2017 har ombyggnad påbörjats i tre sextiotalsprojekt i Årsta, varav 75 bostäder färdigställdes.

Sammantaget har det även under 2017 inom hela fastighetsbeståndet genomförts ett antal övergripande inventeringar och åtgärder utifrån perspektiven: energi, brandförebyggande åtgärder, radon, taksäkerhet och arbetsmiljö.

Färdigställda ombyggnader 2017   
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh Tillskott årshyra, mnkr
Gröndal Fören 2 025 12 0,4
Hammarbyhöjden Krian 2 136 12 0,3
Hammarbyhöjden Lärarinnan 1 136 12 0,3
Årsta Idlången 3 075 27 0,7
Årsta Sävlången 2 075 48 1,7
  Summa   111 3,4

 

Pågående ombyggnad 2017   
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh Tillskott årshyra, mkr
Södermalm Monumentet 32 043 53 2,0
Södermalm Mullvadsberget 29 022 151 4,2
Södermalm Sparren 11, del av 022 30 1,2
Årsta Sävlången 2 075 80 5,1
Årsta Idlången 2 075 24 1,5
Årsta Sävlången 1 075 48 3,1
  Summa   386 17,1

GrowSmarter

Stockholmshems område Valla torg i Årsta, bestående av 302 lägenheter från början av 1960-talet, var i stort behov av genomgripande renovering. Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Lösningarna ska testas i olika områden i Stockholm, bland annat i Stockholmshems område Valla torg i Årsta. Utöver traditionell renovering omfattar Stockholmshems projekt därför långtgående åtgärder inom energieffektivisering vilka innebär att energianvändningen efter ombyggnad sjunker från 155 till i snitt ca 62 kWh/ m² A-temp att jämföra med 92 kWh/ m² A-temp vid en mer traditionell ombyggnad.

Under sommaren 2016 startade vi produktionen och evakuering av ca 70 hyresgäster. I början av 2017 slutfördes evakuering av ytterligare ca 70 hyresgäster i östra delen av Valla Torg-området och produktionsresurserna utökades.

Under sensommaren och hösten 2017 började hyresgäster flytta tillbaka till delar av östra lamellhuset och första punkthuset i öster. Den första nya tvättstugan och nya cykelförråd, nu placerade i marknivå, kunde börja användas i slutet av året. Under hösten 2017 påbörjade vi evakuering även i västra delen av Valla Torg-området och inledde ombyggnadsarbeten även där.

Under 2017 slutfördes arbeten med förläggning av nya fjärrvärmeledningar även i västra delen av Valla Torg-området. Vi uppförde en ny sopsugsanläggning och gjorde finplaneringsarbeten och förbättrade den yttre miljön i östra delen i området.

För att uppnå ombyggnad, GrowSmarters mål för energieffektivisering och renoveringsbehov i Valla Torg har vi utfört följande åtgärder i de första två husen under 2017:

  • bättre isolering och nya fönster
  • nya yttertak, fasader och balkonger
  • nya system för värme, ventilation, el och sophantering
  • nya system för vatten och avlopp
  • nya / renoverade kök
  • renoverade badrum
  • nya ytskikt, väggar och golv
  • nya säkerhetsdörrar och låssystem
  • nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
  • förbättrad utemiljö och nya uteplatser

Utöver ombyggnad av 302 lägenheter kommer vi att tillskapa 21 nya lägenheter i området.

Hela ombyggnadsprojektet i Årsta, inklusive återflytt, beräknas stå klart under våren 2019.

Valla Torgs 60-talshus blir moderna. Foto: GrowSmarter