Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2017 färdigställdes 670 (586) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i Norra Djurgårdsstaden samt i närförorter som Älvsjö, Liljeholmen och Råcksta. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 1 036 (911) miljoner kronor. Nybyggnation av 449 (513) lägenheter påbörjades under 2017 och vid årsskiftet 2017/2018 uppgick pågående nyproduktion till 1 073 (1 276) lägenheter. Under 2018 beräknas ca 300 lägenheter färdigställas. Under året har 100 lgh tillfälliga modulbostäder för nyanlända påbörjats (i Örby) och 93 permanenta modulbostäder har färdigställts (Sjöbotten).

Under 2017 har Stockholmshem erhållit 7 st markanvisningar motsvarande 688 bostäder.

I Norra Djurgårdsstaden, kvarteret Backåkra, bygger vi våra första flerfamiljshus som kommer att generera mer energi än vad de gör av med. Två plusenergihus med 43 lägenheter – ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten samt en gestaltning som möjliggör kraven för plusenergi beräknas stå klart 2019. Foto: Bengt Alm.

 

Färdigställda nybyggnader 2017    
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh Tillskott årshyra, mnkr  
Hjorthagen Hornslandet 1 258 132 26,8 Nybyggnad
Liljeholmen Syllen 3 248 172 12,9 Nybyggnad
Mälarhöjden Rebeckorna 1 256 14 2,8 Nybyggnad
Råcksta Vårdhemmet 2 269 204 16,1 Ombyggnad vårdbostäder
Solberga Tåhättan 4 264 44 5,7 Nybyggnad
Västberga Katoden 4 021 4 0,5 Ombyggnad lokal till lägenhet
Årsta Idlången 3 075 1 0,1 Ombyggnad
Årsta Sävlången 2 075 6 0,5 Ombyggnad lokal till lägenhet
Älvsjö Sjöbotten 3 268 93 6,0 Nybyggnad
  Summa   670 71,4  

 

Pågående nybyggnad 2017   
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh Tillskott årshyra, mnkr  
Enskede Fjärdingsmannen 1 010 104 7,2 Nybyggnation
Gröndal Bottenstocken 11 036 80 5,5 Nybyggnation
Hjorthagen Backåckra 2 263 43 8,3 Nybyggnation
Lijeholmen Syllen 3 248 185 32,5 Nybyggnation
Mariehäll Linaberg 19 242 131 19,8 Nybyggnation
Mariehäll Sämjan 2 242 239 31,7 Nybyggnation
Solberga Tåhättan 3 264 30 3,8 Nybyggnation
Södemalm Verktummen 5 260 97 14,0 Nybyggnation
Södemalm Libellen 1 260 32 7,5 Nybyggnation
Södemalm Monumentet 32 043 6 1,0 Nybyggnation
Södemalm Mullvadsberget 29 022 1 0,1 Ombyggnad lokal till lägenhet
Södemalm Sparren 11, del av 022 3 0,4 Ombyggnad lokal till lägenhet
Södra Hammarbyhamnen Vågdalen 1 265 113 15,7 Nybyggnation
Årsta Idlången 2 075 1 0,1 Ombyggnad lokal till lägenhet
Årsta Sävlången 1 075 2 0,2 Ombyggnad lokal till lägenhet
Årsta Sävlången 2 075 6 0,5 Ombyggnad lokal till lägenhet
  Summa   1 073 148,3  

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har en hög ambitionsnivån för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer, som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället. Ett stort arbete läggs ner på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial.

Antalet beräknade byggstarter under 2018 är ca 600 (449). Stockholmshem har haft målsättningen att under perioden 2011-2015 årligen produktionsstarta 525 lägenheter. Ägardirektiven sedan 2016 anger bland annat att vi succesivt ska öka vårt bostadsbyggande för att från 2019 årligen starta ca 1 000 lägenheter. Staden har målsättningen att det ska byggas 40 000 nya bostäder till år 2020 och ser stadens bostadsbolag som viktiga aktörer i detta arbete.

Arbetet med att söka markanvisningar har kraftigt intensifierats sedan 2016 och kommer fortsätta under 2018. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt.

Vi inventerar även kontinuerligt våra befintliga fastigheter och bedömer möjligheten att bygga nytt på egen mark, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Sedan 2016 bedrivs också ett samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder med syfte att intensifiera och samordna ackvisitionsarbetet, ett arbete som fortgår även under 2018. Även arbetet med Stockholmshusen innebär ökade insatser för anskaffning av byggrätter. Stockholmshem planerar att starta sitt första Stockholmshusprojekt, kv Karneolen i Solberga under 2018.

I och med det ökade trycket på student- och ungdomsbostäder kan nya möjligheter till förtätning på egen mark öppna sig eftersom att mindre yta behöver tas i anspråk. Även möjligheten att uppföra tillfälliga bostäder för nyanlända, studenter och ungdomar på mark som står i träda inför exploatering ger nya förutsättningar att snabbt tillskapa nya bostäder. Under 2018 planeras för att starta ca 400 tillfälliga modulbostäder för nyanlända.

Vi har även en löpande dialog med SHIS för att bidra till att tillgodose deras behov av bostäder.

Planerad nyproduktion
Stadsdel Kvarter/adress Område Antal Lgh Byggstart  
Åkeslund Örtuglandet 1 105 96 Q3 Nybyggnation
Årsta Sävlången 2 & Idlången 3 075 160 Q3 Nybyggnation
Mariehäll Karlsbodavägen 267 161 Q3 Nybyggnation
Årsta Grow smarter 075 5 Q1 Ombyggnad lokal till lägenhet
Enskedefältet Fjärdingsmannen 1 010 45 Q2 Nybyggnation
Solberga Tåjärnet, 270 120 Q4 Nybyggnation
Solberga Karneolen 4 271 80 Q1 Nybyggnation
Södermalm Linjalen 8 109 27 Q1-Q2 Ombyggnad lokal till lägenhet
Totalt     694    


Byggstarter 2013-2017

2013 401
2014 488
2015 636
2016 512
2017 447
2018* 694