Marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 4,1 miljarder kronor under 2017 och bedömdes vid årsskiftet 2017/2018 till 47,2 (43,1) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 18,6 (17,5) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 30,1 (29,5) miljarder kronor.

Den internationella konjunkturen har utvecklats positivt även under 2017. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Till skillnad mot tidigare år stod nu hushållens konsumtion endast för en mindre del av ökningen

Transaktionsvolymen på den svenska marknaden uppgick totalt till drygt 180 mdkr under 2017. Industri- och logistikfastigheter har stått för en stor andel av försäljning-arna. I övrigt är det som tidigare bostäder som utgör det stora segmentet (nästan en tredjedel av transaktionsvolymen). Kontor och handel låg båda kring 15 procent. Vidare upplevde logistik/lager en stark efterfrågan. Likaså hotell. Marknaden för externhandelsfastigheter svalnade dock något. Vad gäller samhällsfastigheter var intresset fortsatt stort. Detta gäller även för kontorsfastigheter med hyresgäster från offentlig sektor. Köparna dominerades av svenska investerare, men även utländska aktörer visade intresse för den svenska fastighetsmarknaden (relativt nytt är att asiatiska investerare visade ett större intresse för Sverige).

Bankerna var något restriktiva, särskilt vid nyutlåning, men finansieringsmöjligheterna har överlag vara relativt goda.

Utblick 2018

Tillväxten förväntas mattas något framöver, men prognosen ser relativt ljus ut. Återhämtningen i omvärlden väntas ge draghjälp åt svensk ekonomi. Den svenska exporten, tillsammans med industrins investeringar, blir en allt viktigare del av tillväxten när offentlig konsumtion väntas minska och bostadsinvesteringarna väntas avta på grund av en svagare utveckling på privatbostadsmarknaden (främst inom storstads- och regionsstäder).

Den ökande befolkningen medför att Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Finanspolitiken väntas vara mer expansiv under 2018, men framöver väntas de offentliga finanserna stramas åt. Att tillgodose det ökande behovet av social infrastruktur inom boende, skola samt hälso- och sjukvård kommer att vara en stor utmaning, såväl på lokal som på nationell nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är stark, även om senare års mycket goda utveckling har dämpats något. Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden har förbättrats, men arbetsmarknaden är fortsatt polariserad. Fullgjord gymnasieutbildning är i princip ett krav för alla jobb. Det krävs ökad rörlighet via utbildningsinsatser och omlokaliseringar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt.

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande året. Bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och moderna kontor – främst i storstads- och tillväxtregionerna – ses fortfarande som attraktiva investeringar, men potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad. Värdetillväxten, åtminstone på den kommersiella marknaden, bedöms främst komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Investeringar i kontorsfastigheter utanför A-läge i storstads- och tillväxtregionerna, bostadsfastigheter inom mindre orter, lager/logistik och hotell kan därför ses som intressanta alternativ. Det stora intresset för nyproduktion och byggrätter har bromsat in på grund av en svagare utveckling på privatbostadsmarknaden.

Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader.

Under 2018 bedöms således att det sker en svag avmattning på den svenska fastighetsmarknaden. Detta beror bland annat på ökade finansieringskostnader, men även på en allmän oro om att regeringen kommer att genomföra den så kallade paketeringsutredningen. Vidare finns en oro för effekter av införandet av EU-direktivet om begränsningar av avdragsmöjligheterna för räntekostnader.

Värdering

Marknadsvärdering

Stockholmshems fastigheter värderades i det Internetbaserade analysverktyget Datscha, med årsskiftet 2017/2018 som värdetidpunkt. Värderingarna kvalitetssäkrades av NAI Svefa. Fastighetsbeståndet omfattade 384 värderingsobjekt. Alla värderingsobjekt, som innehades per den sista december 2017, värderades.

Värderingsunderlag

Stockholmshem ansvarade för areor, hyror, fastighetstaxeringsuppgifter, investeringar samt övriga förutsättningar för byggprojekt. NAI Svefa har för varje värderingsobjekt bedömt direktavkastningskrav med ledning av egna orts- och marknadsanalyser. Uppgifter om ortspriser och avkastningskrav utgjordes av lagfarna köp, som inhämtades från ortsprisregister. I NAI Svefas analys av köp och försäljningar är bostadsrättsföreningars förvärv undantagna.

Värderingsmetodik

Samtliga värderingar utfördes objektsvis. Värderingarna genomfördes med erkända och accepterade värderingsmetoder, och metodiken ansluter i allt väsentligt till "Beställarhandledning för Fastighetsindex och Årsredovisningar, april 2016". Värdebedömningarna grundades dels på kassaflödesanalyser baserade på prognoser över framtida betalningsströmmar, dels på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter inom respektive delmarknad, så kallade ortsprisanalyser.

Antaganden

Värderingen genomfördes med nedanstående antaganden och förutsättningar. Drift- och underhållskostnader bedömdes genom statistik och erfarenhet. Kostnaderna varierade beroende på lokaltyp och ålder.

  • Kalkylperioden omfattar tio år.
  • Inflationen antas bli 2,0 procent per år under hela kalkylperioden.
  • Hyresutvecklingen uppgår till högst inflationen beroende på hyreskontraktens utformning för olika lokaltyper. Hyran anpassas till marknadshyran vid kontraktstidens utgång.
  • Driftskostnadsökningar bedöms till att i normalfallet följa inflationstakten.
  • Kalkylräntan varierar mellan cirka 2,75 och 9,0 procent beroende på risk.
  • Vakansgraden bedöms utifrån ett långsiktigt marknadsmässigt perspektiv.
  • Det åsatta långsiktiga direktavkastningskravet för de ingående fastigheterna bedöms ligga mellan cirka 0,75 och 7,1 procent. Metodiken har förändrats från ett mer övergripande förhållningssätt med schabloniserade indata till ett mer objektsspecifikt angreppssätt vilket påverkat nivån på direktavkastningen.
Referenstabell direktavkastning 2017 
Bostäder, område 2017
Östermalm 0,75-2,95
Vasastaden 0,75-2,95
Kungsholmen 0,75-2,95
Södermalm 0,75-2,95
Södra inre ytterstaden 1,55-3,50
Västra inre ytterstaden 1,65-3,30
Södra yttre ytterstaden 2,50-4,20
Västra yttre ytterstaden 2,40-5,50
Kommersiella lokaler 5,25-7,10