Bostadsuthyrning

Bostadsuthyrningen hanterar alla lediga bostadsavtal men även lägenhetsbyten, överlåtelser samt andrahandsansökningar. Bostadsuthyrningen sköter även uthyrning av parkeringsplatser samt mindre garage inom beståndet. Samtliga lediga lägenheter annonseras via Stockholm stads bostadsförmedling Bostad Stockholm. Inom enheten bostadsuthyrning finns även bolagets störningsutredare. Stockholmshem arbetar sedan 2005 aktivt med att förhindra oriktiga hyresförhållanden och har det senaste året även förstärkt den gruppen inom enheten. De friställde under 2017 133 lägenheter som nu kan hyras ut till sökande i bostadskön. Under 2017 har enhetens störningsutredare tillsammans med inkassoverksamheten arbetat haft ett samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar i vräkningsförebyggande arbete.

Omflyttning

Antalet nytecknade kontrakt ökade något under 2017 i absoluta tal till 2 516 (2 346). Av det totala antalet stod nyproducerade lägenheter för 667 (586) kontrakt. Resten avsåg omflyttning i det befintliga beståndet som ökande något till sju procent.

Visning i nyproducerad lägenhet på Södermalm. Alla våra lediga lägenheter finns hos stadens bostadsförmedling. Foto: Bengt Alm.

Förmedling till särskilda grupper

Till bostadssökande mellan 18 och 25 år, som står i bostadsförmedlingens kö, förmedlas lägenheter på upp till 30 kvadratmeter. För att inte alla ungdomslägenheter ska gå till 25-åringar fördelas lägenheterna jämnt mellan de olika åldersgrupperna. I Hökarängen öronmärks därtill samtliga större ettor till bostadssökande mellan 18-25 år. Totalt är 1 230 (1 230) lägenheter i beståndet öronmärkta som ungdomslägenheter. Sedan 1 januari 2013 är kontraktstiden för ungdomslägenheter fyra år. Stockholmshem tillhandahåller även försöks- och träningslägenheter, som numera även innehåller Bostad först-lägenheter, till personer som är i behov av särskilt stöd i sitt boende eller har ett rehabiliteringsbehov som gör att de inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Dessa boenden beviljas av socialtjänsten. Försökslägenheterna kan efter en prövoperiod omvandlas till förstahandskontrakt. Under 2017 omvandlades 65 försökslägenheter till förstahandskontrakt, ett något större antal än tidigare år.

Under året förmedlades totalt 114 nya ungdomslägenheter, 7 kompis/ungdomslägenheter, 79 (99) försökslägenheter och 67 (68) träningslägenheter samt 18 lägenheter till Bostad först.

För personer som har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden erbjuder även SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) bostäder. Stockholmshem har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. Läs mer om det uppdraget här.

 

Hustyp och normhyror

Hela beståndet    
  Antal lgh Normhyra kr/kvm/år per jan 2018
Sekelskifte -1920 234 1009
Klassicism 1920-1930 47 1005
Funktionalism 1930-1940 3077 1242
Folkhemmet 1940-1950 7306 1020
Grannskapet 1950-1960 3543 995
Storskalighet 1960-1970 4228 958
Kvartersstaden 1970-1990 2464 1143
Nymodernism 1990-2000 84 1360
Nyproduktion 2000- 3725 1735

Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.