Utblick 2018

Under 2018 kommer vi att se en ökad konkurrens och rörlighet av arbetskraften inom fastighetsbranschen. Ju mer kunskapsintensiva arbetsuppgifter desto högre konkurrens om nödvändig kompetens. Desto viktigare blir det för Stockholmshem att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft. Att jobba långsiktigt och strategiskt med vårt arbetsgivarvarumärke kommer att vara ett viktigt område för bolaget för att kunna behålla, utveckla och attrahera medarbetare. För att stärka arbetsgivarvarumärket kommer bolaget att utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap genom bland annat utbildning, internkommunikation och goda anställningsvillkor. Hållbarhetsfrågor inom social, ekologisk och ekonomisk utveckling är viktiga frågor för bolaget och som kommer att få allt större värde för varumärket såväl internt som externt. I syfte till att erbjuda ett välkomnande, bekvämt och tryggt boende kommer Stockholmshem att erbjuda sina hyresgäster en egen jour som arbetar under helger med akut felavhjälpande åtgärder.

Under 2018 planeras flera stora ansatser för att fortsätta digitaliseringen av Stockholmshem i syfte att skapa ett modernt och effektivt stöd för medarbetarna samt ge hyresgästerna fler digitala tjänster och bättre service. Grunden för arbetet är det nya fastighetssystemet, Fast2, som införs andra halvan av året. Medarbetarna kommer under året att genomgå utbildningar i systemet och samtidigt gå igenom nya rutiner och arbetssätt. I samband med det nya fastighetssystemet kommer vi att lansera en ny hemsida som möjliggör för ett bättre kundbemötande med fler e-tjänster.

Ett nytt intranät kommer att lanseras under året på en modern plattform som ger utrymme för informationsutbyte och interaktion. Stockholmshem kommer under året införa ett projektstyrningssystem för att skapa både effektivitet och kontroll över den stora projektportfölj för ny- och ombyggnad av våra fastigheter.

Under hela året kommer fortsatt satsning ske med utbildningar inom Jobba Smart Digitalt vilket syftar till att öka medvetenheten kring digitala verktyg som finns för medarbetarna samt höja kunskapsnivån generellt kring digitalisering.

GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer med det ändra förhållningssättet till sekretess och datasäkerhet. Stockholmshem har hög ambition kring den digitala integriteten och har ett eget projekt för att förbereda företaget inför lagstiftningen men också det kommande kontinuerliga arbetet.

Planering av Stockholmshems flytt av huvudkontoret till Skärholmen centrum intensifieras under 2018 med fortsatt designdialog och lokalprogram. Analys och planering av arbetsplatserna och framtida kontorsutformning slutförs under året.