Jämställdhet och mångfald

Som en del av Stockholms stad bidrar Stockholmshem till ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Tillsammans skapar vi en klimatsmart stad som utmärks av social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Stockholmshem utgår från stadens gemensamma personalpolicy för att beskriva förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav vi som arbetsgivare har på medarbetare och chefer och vad de kan förvänta sig av bolaget som arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer inom arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, mutor och representation, rehabilitering och kränkande särbehandling följs upp och revideras årligen.

Under året gick alla enhetschefer igenom personalpolicyn med sina medarbetare med hjälp av de spelverktyg som staden tagit fram. Stockholmshems varumärkeslöfte "Huset" ska också genomsyra allt vi gör och ligger till grund för utbildningar inom kundbemötande såväl som arbetet med verksamhetsutveckling, chefsutveckling och vårt interna samarbete. Verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande för att stödja arbetet med att leverera ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt för alla våra hyresgäster.

Stockholmshem ska vara en jämställd arbetsplats där inflytande och resurser fördelas lika mellan könen. Bolaget genomför årligen en omfattande lönekartläggning ur jämställdhetsperspektiv. 2017 års kartläggning visade inte på några osakliga löneskillnader mellan könen. Antalet kvinnliga medarbetare ökade under året och är nu 46 (43) procent. Stockholmshem arbetar aktivt för en jämn könsstruktur för ledande befattningar, ledningsgruppen består av 50 (50) procent kvinnor och andelen kvinnliga chefer uppgår totalt till 39 (37) procent.

Könsfördelning tillsvidareanställda     
Antal 2013 2014 2015 2016 2017
Kvinnor 104 115 129 130 153
Män 175 180 181 179 179
Totalt 279 295 310 319 332


Stockholmshems övergripande målsättning är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig del i all vår verksamhet. Verksamheten ska präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden. Stockholmshem arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering såväl externt som internt genom bland annat utbildning för chefer och medarbetare, årlig lönekartläggning ur jämställdhetsperspektiv, en kompetensbaserad rekryteringsprocess och företagsavtal med lika anställningsvillkor. Samtliga anställda erbjuds heltidsanställning i bolaget.

I oktober 2017 genomfördes en gemensam mångfaldsdag för alla Stockholmshems medarbetare. Dagen genomfördes som en inspirationsdag med föreläsningar inom funktionsvariation, jämställdhet, mångfald och kultur. Målet med mångfaldsdagen var att öka intresse och förståelse för olikheter och skapa ökat intresse och kunskap om fördelarna med mångfald, såväl internt inom arbetsgruppen som i kontakt med hyresgäster och i samhället i stort. Mångfaldsdagen var ett startskott för fortsatt arbete med frågorna på den egna arbetsplatsen.

Jonas Helgesson var en av föreläsarna under den mångfaldsdag som vi höll i oktober. Foto: Stockholmshem.