Sund inomhusmiljö

I det löpande förvaltningsarbetet hanteras inomhusmiljöfrågor för att säkerställa god ventilation, minska risker och hantera eventuell förekomst av innemiljöproblem.

Färre än 0,5 procent av Stockholmshems bostäder har radonvärden över 200 Bq/m3 luft. Vi arbetar kontinuerligt med justeringar av ventilationen för att sänka radonhalten i lägenheter med högre halter än riktvärdet 200 Bq/m3. Ytterligare åtgärder i form av frånluftsfläktar eller radonsugar installeras vid behov. Den långtidsmätning bolaget genomför varje år i ett 1000-tal lägenheter ger nya objekt som inte klarar riktvärdet. Under 2017 har dessa påträffats i andra fastigheter än tidigare sanerade.

Under 2017 deltog Stockholmshem i ett forskningsprojekt för att undersöka inomhusmiljön i energieffektiva byggnader i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet genomfördes i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm stads Kemikaliecentrum. I studien mättes bland annat luftföroreningar och partiklar. Resultatet visade att alla mätvärden låg inom rekommenderade riktvärden.

Foto: Bengt Alm


Fuktcontrollers finns vid alla nybyggnadsprojekt och bullernivåer mäts för att fastställa att tillåtna gränsvärden inte överskrids i bostäderna.
För att undvika material och produkter som kan vara skadliga för miljö och hälsa används Byggvarubedömningen, där Stockholmshem är aktiv medlem. Det är ett verktyg för att miljöbedöma material och produkter, både vid nyproduktion, ombyggnad av gamla hus samt i förvaltningen av fastigheterna.