Hållbar mark- och vattenanvändning

Välskötta och tillgängliga miljöer är viktiga för trygghet och trivsel i ett bostadsområde och Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att utveckla miljöerna runt våra hus, både i nya och gamla områden. Här är bolagets arbete med stadsdelsutveckling och stadsodling en bidragande faktor, t ex i Bagarmossen och Hässelby där tidigare outnyttjade ytor under 2017 utvecklats till nya levande mötesplatser.

Under våren 2017 upphandlades stadsodlingscoacher som kan fungera som pedagogiskt och praktiskt stöd till både hyresgäster och Stockholmshems personal.

Att engagera hyresgäster i utemiljön är ett sätt att höja trivseln och tryggheten i ett område. Här en av våra yngre hyresgäster i Rinkeby. Foto: Bengt Alm.

Att ta tillvara naturens egna funktioner genom att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. För att inspirera och underlätta för boende att engagera sig i det arbetet har Stockholmshem upphandlat stadsodlingscoacher och biodlare. Ett antal stadsodlingsprojekt pågår i våra bostadsområden. Bikuporna engagerar också många, i Stockholmshems bestånd finns i dagsläget ett tiotal bikupor.

I Björkhagen har ett pilotprojekt pågått under 2017, för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster i samband med gårdsupprustning. Björkhagen kommer även ingå i ett större samverkansprojekt med flera svenska städer kring samutnyttjande och samförvaltning av resurser i utemiljön i samband med att städer förtätas.

I slutet av året påbörjade vi i samarbete med miljöinstitutet IVL ett nytt projekt – Gröna testbäddar i Solberga. Projektet genomförs inom ramen för EU-projektet Grön BoStad och fokuserar på att hitta lösningar kring lokal dagvattenhantering samt hantering av mat- och parkavfall.

Med anledning av nya utmaningar och pågående klimatförändringarna har bolaget påbörjat arbete med att bedöma var det behöver vidtas åtgärder för att klimatanpassa fastigheter.