Styrning och uppföljning

Som kommunägt bolag styrs Stockholmshem av aktiebolagslagen, kommunallagen samt av andra regler. Bolaget lyder också under tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling, vilket ställer höga krav på att bolaget analyserar och tolkar olika situationer inför olika beslut.

Det är Stockholms stads kommunfullmäktige som anger och beslutar om Stockholmshem övergripande mål, riktlinjer, uppdrag, ägardirektiv, bolagsordning och det kommunala ändamålet för bolagens verksamhet. Ägardirektiven beslutas i samband med budgeten för Stockholm och löpande under året beslutar kommunfullmäktige om kompletterande ägardirektiv.

Kommunfullmäktige utser Stockholmshems styrelse och tar även ställning till beslut som rör bolagen, som är av större vikt eller principiell karaktär, t.ex. beslut om investeringar i bolagen över 300 mnkr. Stockholmshems styrelse och ledning har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Bolagsstämman är Stockholmshems högsta beslutande organ, där aktieägarna, d.v.s. kommunfullmäktige, tar beslut i bolagets angelägenheter.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB svarar för koncernövergripande frågor, bl.a. strategisk planering, ekonomisk kontroll, att dotterbolagen följer ägardirektiven samt att verksamheterna inom bolagskoncernen koordineras, följs upp och får det stöd som de behöver. Uppföljningen sker löpande under året och i samband med årsredovisningen.

Genom stadens ledningssystem ILS (Integrerad ledning och styrning) följer Stockholmshem tertialvis upp efterlevnaden av de inriktnings som Kommunfullmäktiges angett i "Vision 2040 – Ett Stockholm för alla".

Stockholmshem granskas av auktoriserade externa revisorer och av lekmannarevisorer som är förtroendevalda av kommunfullmäktige. De externa revisorerna granskar räkenskaperna och den finansiella informationen, medan lekmannarevisorerna granskar hur bolagen genomfört kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv.