Till startsidan på stockholmshem.se

Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall

Stockholms stads fastighetsbolag har tagit fram gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall som uppkommer i bolagens bygg- och rivningsprojekt.

Kraven utgår från Upphandlingsmyndighetens basnivå på avfallsmängder, Stockholms stads handlingsplan för Cirkulärt byggande, Avfallsplan för Stockholm 2021-2024 samt Bygg- och fastighetssektorns riktlinjer “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021” som förvaltas av Byggföretagen.

Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och bidra till att nå Sveriges miljömål.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

 1. Förebyggande
 2. Förberedelse för återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning
 5. Deponering.

Aktuella riktlinjer och bilagor finns här: https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/

Allmänt

 • Entreprenören (E) ska kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd
 • E ska i projektets miljöplan ange aktiviteter för återbruk och cirkulärt byggande
 • E ska i projektets miljöplan ange rutiner för hur mängden avfall ska minimeras.
 • E ska i projektets miljöplan ange rutiner för hur mängden spill ska minimeras
 • Materialåtervinningen (exkl. energiåtervinning) ska uppgå till minst 70% av det icke farliga byggavfallet (exkl. markmassor, inkl. rivningsavfall).
 • Andelen deponi får max uppgå till 5% vid nybyggnad och 10% vid ombyggnad (inkl. rivningsavfall, exkl. markmassor och farligt avfall).
 • Målsättning vid nybyggnad av lokal och flerbostadshus att total byggavfallsmängd inte överskrider 20 kg/kvm BTA
 • E ska minimera nedskräpning på arbetsplatsen
 • E ska redovisa hur temporära konstruktioner på byggarbetsplatser kan återanvänds
 • Kabeltrummor ska returneras till leverantören
 • Träförpackningar som inte är returpallar sorteras tillsammans med annat träavfall
 • Pallar som är anslutna till ett retursystem ska återanvändas
 • Gips och mineralull ska sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras.

Om E inte fullföljer sitt åtagande svarar beställaren (B) för att detta utförs på E:s bekostnad.

Återbruk och cirkulärt byggande

En återbruksinventering ska ligga till grund för vilka material och/eller produkter som är aktuella för projektet att återbruka

E ska redovisa:

 • Typ av återbruk (ex. dörrar, fönster, sanitetsporslin, tegel, m.m.
 • Åtgärder för att öka andelen återbrukat material i projektet
 • Motivera eventuella avsteg.

Material- och avfallshanteringsplan vid byggavfall

E ska upprätta en material- och avfallshanteringsplan. Planen ska:

 • Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inkl. rutiner, logistik och typer av kärl
 • Beskriva avfallshanteringen i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. en APD-plan
 • Motivera avsteg från fraktionskrav
 • Redovisa hur uppföljande statistik ska samlas in och sammanställas
 • Redovisa att transportör och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats.

Bilaga 11 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid byggproduktion” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas.

Material- och avfallshanteringsplanen ska godkännas av B.

Ett startmöte ska genomföras mellan B, E och vald avfallsentreprenör. Vid behov även avstämningar inför nya skeden i projektet. Den som kommer vara ansvarig för E:s avfallshantering ska närvara och redogöra för planerad avfallshantering på arbetsplatsen. Bilaga 14 “Startmötesprotokoll avfallshantering” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas.

Källsortering av byggavfall

Byggavfall ska i första hand källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner:

 • Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (t.ex. standardpallar)
 • Farligt avfall (olika slag separeras)
 • El-avfall (olika slag separeras)
 • Trä
 • Brännbart
 • Gips
 • Skrot och metall
 • Mineraliska massor
 • Schaktmassor
 • Mineralull
 • Wellpapp
 • Förpackningsmaterial enligt FTI:s producentansvar
 • Plast för återvinning: E ska redovisa avfallsmottagarens möjligheter till materialåtervinning för plast samt sortera ut dessa plastsorter. Plast som ej kan materialåtervinnas sorteras istället som brännbart.

Antal och typ av fraktioner på arbetsplatsen ska anpassas efter byggprocessens olika skeden. Uppdelning i färre fraktioner ska särskilt motiveras.

I enlighet med Avfallsförordningen (2020:614) Kap 3 får fraktionen ”Blandat avfall” endast tillåtas på byggarbetsplatsen efter dispens från tillsynsmyndigheten. Om dispens erhålls ska genomförd eftersortering intygas. E ska ombesörja förfrågan om dispens.

Beslut om vilka typer av plast som ska sorteras ut för materialåtervinning ska fattas efter dialog med avfallsentreprenör och anges i material- och avfallshanteringsplanen.

Brännbart avfall ska sorteras ut vid källan.

Källsortering av rivningsavfall

En kontrollplan för rivning ska tas fram enligt PBL. Denna ska föregås av en materialinventering om inte B har utfört och bifogat denna i förfrågningsunderlaget. Kontrollplanen för rivning ska godkännas av B innan dess att rivning påbörjas.

Rivningsavfall ska i första hand källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner:

 • Utsorterade produkter och material för återanvändning och återbruk
 • Farligt avfall (olika slag separeras)
 • El-avfall (olika slag separeras)
 • Trä
 • Brännbart
 • Skrot och metall (olika slag separeras)
 • Gips
 • Mineraliska massor
 • Schaktmassor
 • Asfalt
 • Mineralull
 • Glas

Bilaga 10 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Observera att avsnitt “Material/produkter att återanvända” i Bilaga 10 endast är aktuellt om B har förifyllt detta.

Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§).

Plast från rivning som inte är farligt avfall eller som inte sorteras ut för materialåtervinning sorteras som brännbart.

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras och förvaras separata från annat avfall.

E ska, innan borttransport sker, anteckna uppgifter enligt Kap 6, §1 i Avfallsförordningen.

Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister ska ske inom två arbetsdagar efter borttransport enligt Kap 6, §11 i Avfallsförordningen. E ska ombesörja rapporteringen.

E ska tillsammans med transportör upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen.

Kvittenser ska kunna redovisas vid anmodan.

Redovisning

Senast i samband med slutbesiktning ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digitalt format:

 • Ifylld och signerad avfallshanteringsplan
 • Kvittenser vid inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister
 • Transportdokument och mottagarbevis vid transport av farligt avfall
 • Statistiksammanställning i vikt (ton) och viktprocent efter avslutat projekt för respektive fraktion samt hanteringsmetod för respektive fraktion enligt nedanstående:
  - Materialåtervinning (ex. gips, plast etc.)
  - Energiåtervinning
  - Deponi
 • Ange typ av återbruk och återanvändning av material (ex. antal dörrar, fönster, kök, sanitetsporslin, fasadtegel, återbrukad betong m.m.)
 • Total mängd (kg) avfall per kvadratmeter BTA (vid nyproduktion, exkl. schaktmassor)

Rivningsavfall ska redovisas separat enligt ovanstående statistiksammanställning.

Senast uppdaterad november 2021.