Marknadsvärde

Känslighetsanalys

Fastigheternas totala marknadsvärde påverkas av de antaganden som görs. Genom att variera ett antal indata erhålls ett mått på känsligheten. En sänkning av direktavkastningen med 0,25 procentenheter ger en höjning av marknadsvärdet med 2,9 miljarder kronor och en lika stor ökning av direktavkastningen minskar marknadsvärdet med 2,5 miljarder kronor.

Känslighetsanalys av värdepåverkan på marknadsvärde
  Marknadsvärde Värdepåverkan, % Värdepåverkan, Mnkr
Direktavkastning +0,25% -6,5% -2 500
Direktavkastning -0,25% +7,5% 2 900
Bostadshyra +25 kr/kvm +3,4% 1 400
Vakans +/- 0,25% +/-0,4% +/-160

Totalavkastning

Totalavkastningen 2016 för bolagets bestånd, beräknad av IPD Svenskt Bostadsindex, uppgick till 4,6 (6,3) procent. Direktavkastningen uppgick till 2,7 (2,4) procent och resterande del utgjorde huvudsakligen värdeförändring. Bolagets direktavkastning ökade något under året men var fortsatt låg.

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 16 582 (15 200) miljoner kronor, vilket motsvarade 9 110 (8 503) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 18 750 miljoner kronor, vilket motsvarade knappt 49 procent av bedömt marknadsvärde.

Fastigheternas bokförda värden fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm % av marknadsvärde
Västerort/ Innerstaden 7974 12 284 44%
Sydväst 4 712 8 000 42%
Sydost 3 896 6 693 42%
Summa 16 582 9 110 43%

Övervärde

Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under 2015 ökade övervärdet för det samlade beståndet till följd av höjt marknadsvärde och investeringar till knappt 22,0 (20,6) miljarder kronor.

Övervärde fastigheter fördelat på marknadsområde, Mnkr
  Marknadsvärde Bokfört värde Övervärde Förändring övervärde, 2014-2015, mkr
Västerort/ Innerstaden 18 021 7 974 10 047 384
Sydväst 11 243 4 712 6 531 671
Sydost 9 236 3 896 5 340 311
Summa 38 500 16 582 21 918 1 366

 

Marknadsvärde fördelat på delområde
Stadsdel/ delområde Marknadsvärde, Mnkr Andel, % Kr/kvm
Västra inre ytterstaden 2 130 5,5% 26 226
Västra yttre ytterstaden 2 447 6,4% 13 925
Västerort 4 577 11,9% 17 813
Östermalm/ Vasastaden 2 155 5,6% 29 979
Södermalm/ Kungsholmen 8 878 23,1% 32 497
Innerstaden 11 033 28,7% 31 973
Södra inre ytterstaden 8 309 21,6% 24 482
Södra yttre ytterstaden 14 421 37,5% 15 492
Söderort 22 730 59,0% 17 894
Bebyggda fastigheter 38 340 99,6% 20478
Exploateringsfastighet 160 0,4% 4 611
Totalt 38 500 100% -

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 25 149 (24 405) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 816 (13 652) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 3 procent under året. Ökningen är i huvudsak hänförlig till att nya taxeringsvärden fastställts för fastigheter där större ombyggnader genomförts samt till färdigställd nyproduktion. Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 65 (68) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.

Taxeringsvärde fastigheter fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm
Västerort/ Innerstaden 11 723 18 059
Sydväst 7 050 11 969
Sydost 6 376 10 953
Summa 25 149 13 816