Innerstad/Västerort

Distrikt Innerstad/Västerort består av innerstadens stadsdelar, Hammarby Sjöstad, Årstadal och hela västerort. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Bromma och Hässelby.

Antal fastigheter: 132

Antal lägenheter: 9 409

Lägenhetsarea: 574 089

Medelstorlek, kvm: 61

Medelhyra kr/kvm jan 2016: 1 340

Lokalarea, uthyrbar: 75 069

Ekonomisk information

I Distrikt Innerstad/Västerort varierade normhyrorna mellan 994 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Grannskapet och 1 829 kronor per kvadratmeter och år i nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 274 kronor och driftnettot per kvadratmeter var 657 kronor.

Hustyp och normhyror innerstan/västerort
  Antal lägenheter Normhyra kr/kvm, januari 2016
Sekelskifte -1920 23 1 091
Klassicism 1920-1930 48 999
Funktionalism 1930-1940 1 409 1 216
Folkhemmet 1940-1950 784 982
Grannskapet 1950-1960 1 936 994
Storskalighet 1960-1970 1 392 996
Kvartersstaden 1970-1980 603 1 251
Nymodernism 1990-2000 24 1 364
Nyproduktion 2000- 2016 1 829

Underhåll

I Innerstaden/Västerort satsades det totalt 263 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2015, varav 237 miljoner kronor har investerats.

I Hässelby har det under året genomförts takrenoveringar, fönsterbyten, omfärgning av fasader samt tilläggsisolering av ett antal fastigheter. En stor inventering gällande energi-och underhållsbehov pågår. Ett pilotprojekt med målet att förbättra inomhusmiljön i vårt 50-talsbestånd med självdragsventilation är genomfört och kommer att utvärderas under 2016. Installation av elektroniska lås och porttelefoni har även gjorts i samtliga fastigheter i Hässelby Gård för att öka trygghet- och tillgänglighet i området.

I Rinkeby påbörjades under 2015 renovering av samtliga kök i våra 474 lägenheter. I området pågår även gårdsrenoveringar.

I Solhöjden har vi gjort en omfattande förstudie inför upprustning inom REKO-projektet (för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet). Projektet fortsätter under 2016.

I Råcksta/Mariehäll genomfördes under året flera större gårdsrenoveringar samt kompletteringar i nyproduktionsområden.

I Bromma/Traneberg har vi främst haft fokus på utemiljön under 2015.

En stor fasadrenovering har även genomförts på Villagatan, Östermalm. Vi har också renoverat fasader på fastigheter i Hjorthagen, där vi även fräschade till och målade om flertal trapphus.

I Fredhäll har vi projekterat för större energi- och underhållsåtgärder under 2015 som vi kommer igång med under 2016.

På Södermalm har vi genomfört flera trygghetsskapande åtgärder under det gångna året. Vi har bland annat påbörjat och genomfört ett antal projekt med installation av elektroniska lås, bytt till ny belysning i trapphus och andra allmänna utrymmen samt utfört trapphusmålningar.

I flera bostadsområden på Södermalm har vi även arbetat aktivt med utomhusmiljön, exempelvis färdigställt uteplatser och gjort en insats med att beskära träd på innergårdar.

De stora planerade ombyggnationerna på bland annat Mullvadsberget 29 och Monumentet 32 på Södermalm kom inte igång som planerat under 2015, på grund av en samrådsprocess som dragit ut på tiden, utan förväntas komma i produktion under hösten 2016.

Ekonomisk information västerort innerstad