Nyproduktion och ombyggnad

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2015 färdigställdes 547 (153) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i Norra Djurgårdsstaden, på Södermalm samt i närförorter som Solberga och Västertorp. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 1790 (370) miljoner kronor. Nybyggnation av 636 (486) lägenheter påbörjades under 2015 och vid årsskiftet 2015/2016 uppgick pågående nyproduktion till 1340 (1250) lägenheter. Under 2016 beräknas ca 600 lägenheter färdigställas.

Färdigställd nyproduktion 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 3 5,3 1,6 Ombyggnad, lokal till lgh
Gröndal Fören 2 025 1 1,6 0,1 Ombyggnad, lokal till lgh
Hjorthagen Töfsingdalen 257 141 431,0 25,8 Nyproduktion
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 98 344,5 17,3 Nyproduktion
Solberga Malkiten 2, Tektiten 1, Agaten 2 261 102 226,0 12,9 Nyproduktion
Södermalm Tygeln 1 095 179 750,0 39,3 Nyproduktion
Västertorp Bjällerkransen 5 228 23 34,3 3,8 Nyproduktion
Summa     547 1792,7 100,8  

 

Pågående nyproduktion 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 1 2,2 0,1 Ombyggnad, lokal till lgh
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 55 135,5 6,8 Nybyggnation
Liljeholmen Syllen 3 248 357 805,0 41,4 Nybyggnation
Mariehäll Linaberg 19 242 230 626,0 30,7 Nybyggnation
Norra Djurgårdsstaden Hornslandet 1 258 154 608,0 31,3 Nybyggnation
Skärholmen Kalvholmen 1 259 102 129,0 8,7 Ombyggnad, lokal till lgh
Västertorp Bjällerkransen 5 228 162 241,7 11,5 Nybyggnation
Älvsjö Sjöbotten 3 268 279 295,0 17,5 Ombyggnad, lokal till lgh
Summa     1 340 2842,4 148,0  

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har höjt ambitionsnivån för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer, som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället. Ett stort arbete läggs ner på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial.

Antalet beräknade byggstarter under 2016 är ca 590 st (636). Stockholmshem har haft målsättningen att under perioden 2011-2014 årligen produktionsstarta 525 st lägenheter. De nya ägardirektiven för 2016 anger bland annat att vi succesivt ska öka vårt bostadsbyggande för att från 2019 fördubbla vårt bostadsbyggande och årligen starta ca 1000 lägenheter. Staden har målsättningen att det ska byggas 40 000 nya bostäder till år 2020 och ser stadens bostadsbolag som en viktig aktör i detta arbete. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt.

Planerad nyproduktion 2016
Stadsdel Kvarter/ adress Byggstart Antal lgh
Gröndal Bottenstocken 11 2016 80
Hammarby Sjöstad Vågdalen 2016 113
Hjorthagen Backåkra 2 2016 43
Mälarhöjden Rebeckorna 1 2016 14
Solberga Tåhättan 3 & 4 2016 74
Årsta   2016 48
Totalt     372

Byggstarter 2011-2016

STAPELDIAGRAM HÄR

Upprustning och ombyggnad

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program - dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, som benämns femtiotalsupprustning.

Smalhusupprustning

Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettiotalet fram till slutet av fyrtiotalet. I smalhusen görs en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2015 färdigställdes 76 lägenheter i smalhus, vilket motsvarade en kostnad på 113,5 miljoner kronor.

Femtiotalsupprustning

Under 2015 genomfördes ett flertal källarrenoveringar med byte av stående stammar och trygghetsskapande åtgärder. Vid källarrenoveringen har hyresgästerna fått bättre belysning i källaren, säkrare dörrar och lås till sina förråd samt till källaren då vi även byter passagesystem och inhägnad av förråden.

Miljonprogrammet

Under 2014 avslutades inventeringsarbetet för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet (det så kallade REKO-projektet). Utifrån dessa inventeringar utförs förstudier under 2015-2016. Under 2015 har inventeringar utförts i åtta områden. Förstudierna utgår från fyra perspektiv: hyresgäst, teknik, ekonomi och hållbarhet. Resultatet sammanställs i form av tekniska handlingar, kalkyler och tidplaner.

Sammantaget har det även under 2015 inom hela fastighetsbeståndet genomförts ett antal övergripande inventeringar utifrån perspektiven: energi, brandförebyggande åtgärder och arbetsmiljö.

Färdigställda ombyggnader 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 52 71,6 1,6 Smalhusupprustning
Gröndal Fören 2 025 24 41,9 0,9 Smalhusupprustning
Summa     76 113,5 2,5  

 

Pågående ombyggnader 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 20 28,9 0,5 Smalhusupprustning
Gröndal Fören 2  025 12 17,2 0,5 Smalhusupprustning
Gröndal Babord 4 025 24 40,3 0,9 Smalhusupprustning
Summa     56 86,4 1,9