Porträtt av kvinna

VD har ordet

Hösten 2023 blev mina första månader som ny vd på Stockholmshem, och året slutade som det hade börjat. Trenden fortsatte med ökade kostnader och vikande fastighetsvärden som framförallt påverkade bolagets möjligheter att starta nyproduktion, större ombyggnader och planerat underhåll.

När de flesta i vår bransch drog i handbromsen i alla projekt där det var möjligt, kunde Stockholmshem trots allt under 2023 starta två nyproduktioner på totalt nästan 300 lägenheter. Varje planerat projekt skärskådades var för sig på nytt och två av tre planerade kunde startas. Det tredje ligger för start 2024 om inte förutsättningarna försämras ytterligare.

Stockholmshems byggmål att tillsammans med systerföretagen Svenska Bostäder och Familjebostäder starta 3 500 lägenheter under mandatperioden 2023-2026, utmanas nu svårt av de förändrade förutsättningarna. Många projekt som tidigare var lönsamma är det inte nu, vilket också de senaste årens nedskrivningar har visat. Även större ombyggnadsprojekt med stambyten utmanas av kostnadsökningar och sjunkande marknadsvärden.

Det finns inga genvägar

Det finns inga genvägar i denna situation, bara hårt arbete. Varken bostadsbrist, klimathot eller gängkriminalitet väntar på att konjunkturen vänder uppåt igen. Vi måste försöka göra vad vi kan här och nu för att genomföra våra planer och leverera på ägarens uppdrag.

Hyresökningarna är högre än på flera år, men de räcker ändå inte till för att kompensera för de ökade kostnaderna. Därför måste Stockholmshem som så många andra öka takten i det egna förändringsarbetet för att öka effektiviteten och framdriften i bolagets processer.

Den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen om 2024 års hyror har dragit ut osedvanligt långt på tiden, och när detta skrivs finns ännu inte en undertecknad överenskommelse.

Flera beslutade förändringar gällande såväl organisation, som planering och uppföljning kommer att genomföras under 2024 för att möta ägarens krav och kunna leverera ett riktigt bra boende till Stockholmarna. Målet är att, likt de senaste två åren, även 2024 nå topp tre bland landets största bostadsföretag i Kundnöjdhet. Att ha så många nöjda kunder är inget som händer av sig själv, det är också frukten av ett hårt arbete. Ett hårt arbete som vi måste fortsätta med för att nå våra mål.

Svårbedömd utveckling framöver

Flertalet aktuella prognoser visar inför 2024 på sänkt inflation och lägre räntor i närtid. Den framtida utvecklingen är dock fortsatt mycket svårprognosticerad då flera faktorer som påverkar bolagets förutsättningar är kopplade till händelseutveckling inom pågående konflikter i Sverige och utomlands.

Utvecklingen av kriget i Ukraina påverkar bolaget både indirekt och direkt. Indirekt via påverkan på världsekonomin och direkt via materialpriser för branschen och behov av fler moduler för tillfälliga bostäder eller inte.

De våldsamma gängkonflikterna i Stockholm som medförde flera allvarliga attentat och sprängningar i fjol skapade stor lokal oro bland de boende. De stora kostnaderna för förstörelsen var en avgörande orsak till att målet för rörelseresultatet inte nåddes 2023. Hade bolaget sluppit dessa skador, så hade målet på 300 miljoner kronor uppnåtts med marginal. Nu landade det på 282 miljoner kronor.

Vid ingången av 2024 har påverkan från dessa två mycket olika konflikter i Ukraina och Stockholm minskat mot året innan, men det är svårt att förutse om, när och på vilket sätt dess påverkan kan öka igen och vilka konsekvenserna då blir.

Stockholmshem räds inte utmaningen

Ägarens resultatkrav efter finansnetto uppgår för 2024 till 275 miljoner kronor, exklusive realisationsvinster och extraordinära poster. Bolaget bedömer att resultatet bör kunna nås. Resultatkravet för 2024 är lägre än de 300 miljoner kronorna för 2023.

Den generella efterfrågan av hyreslägenheter bedöms även framöver vara stor och stabil. Stockholmshems bestånd är attraktivt och bolaget hade 2023 längre kötider både för befintliga lägenheter och nyproduktion än genomsnittet. Marknaden för kommersiella lokaler följer konjunkturen och bedöms fortsatt vara osäker. De kommersiella lokalernas påverkan på bolagets totala resultat är dock begränsat då lokalerna står för cirka tio procent av omsättningen.

Bolagets budgeterade investeringsvolym för 2024 uppgår till 1 767 miljoner kronor. Under nästa år planerar bolaget att kunna byggstarta 230 (291) lägenheter och färdigställa 193 (21). Vid årsskiftet 2023/2024 var den pågående nyproduktionsvolymen av bostadslägenheter 883 (600).

Det är fortsatt höga ambitioner och tuffa mål att nå, men det Stockholmshem jag har lärt känna sedan jag började i höstas räds inte utmaningen. Viljan till utveckling genomsyrar organisationen och många ser det svårare ekonomiska läget som en chans att bygga ett ännu mer robust Stockholmshem för framtiden. Det ser jag mycket fram emot att göra tillsammans med dem.

Åsa Wigfeldt
VD Stockholmshem
Stockholm den 20 mars 2024

Porträtt av kvinna
Åsa Wigfeldt, Stockholmshems VD