Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbart byggande på Hagsätravägen

Hagsätravägen i Rågsved är ett projekt med fokus på hållbart byggande och pilotprojekt i ett stort antal mobilitetstjänster inom Stockholmshusprojektet. Fastigheterna vann Årets nyproduktion 2022 i Sveriges Allmännyttas tävling, bland 14 nominerade i hela landet.

Utmärkande för fastigheterna är lågt klimatavtryck samt satsningen på hållbara utomhuslösningar för att hantera dagvatten och skyfall genom biologiska erosionsskydd i slänt, svackdiken, plantering i regn/växtbäddar och växtväggar.

Hållbara utomhuslösningar

Vi behöver rusta oss för att kunna hantera allt mer extrema väderförhållanden samtidigt som vi vill kompensera för den exploatering av naturmark som sker när vi bygger fler bostäder.

En stor utmaning för projektet var de branta slänterna bakom husen och den stora mängden dagvatten från den omgivande naturmarken – dagvatten som måste tas omhand och fördröjas på fastigheten. För att fördröja och rena vattnet satsade vi på en hållbar lösning med biologiska erosionsskydd, svackdiken med biokolssubstrat samt planteringar i växt/regnbäddar med biokolssubstrat. Allt biokol som vi använder är EBC-certifierat.

Vi såg redan första sommaren att vi klarade kraftiga regn utan problem, jämfört med de omgivande kvarteren.

Vi anlade växtväggar som också bidrar till dagvattenrening samt biologisk mångfald och bättre miljö för våra hyresgäster. De sköts av Stockholmshems egna trädgårdsmästare istället för en extern entreprenör. Det blir mer effektivt och vi utvecklar vår kompetens internt.

Växtväggarna byggdes av bidrag från Stockholmshems egna interna klimatfond, där anställda kan söka medel för hållbara lösningar.

 • Flygfoto av hustak med solceller.
  Solcellerna på taken driver bland annat husens hissar och ventilation. Foto: Gustav Kaiser.
 • Växter täcker husvägg.
  Växtväggarna på miljörummen 2023. De tar hand om dagvatten, sänker temperaturen, minskar buller och ökar biologisk mångfald. Foto: Gustav Kaiser.
 • Husvägg med små växter.
  Växtväggarna etableras 2021. Foto: Stockholmshem.
 • Grusig slänt utanför flerbostadshus.
  Så här såg det ut 2021, när vi lade grunden för dagvattendikena och växtbäddarna. Foto: Stockholmshem.
 • Blomsteräng utanför flerbostadshus
  Växtbäddarna 2023. Noga utvalda pollinerar-favoriter och inhemska arter trivs i blandningen av olika substrat med biokol, grus och makadam. Foto: Gustav Kaiser.
 • Grusig slänt.
  2021: växtbäddar och dagvattendiken är grusiga slänter. Foto: Stockholmshem
 • Grön slänt bakom flerfamiljshus.
  2023: grönskan hjälper dagvattendiket ta hand om regnvatten från både husens tak och omgivningarna. Foto: Gustav Kaiser.
 • Trädstockar ligger i solfjäderform utanför flerfamiljshus
  De träd vi tvingades fälla för bygget ligger kvar och utgör boplatser åt insekter. Foto: Gustav Kaiser.
 • Gata med flerbostadshus och träd.
  De nya husen står inbäddade i uppvuxen grönska. Foto: Gustav Kaiser.
 • Husfasad med balkonger, grön slänt vetter mot huset
  Naturmarken som vetter mot husen är en rik miljö för fåglar, insekter och de boende. Foto: Gustav Kaiser

Lågt klimatavtryck

Ett fokusområde när Stockholmshem bygger nytt är att minska koldioxidutsläppen och bidra till stadens mål om klimatneutralitet till 2030.

Husens totala koldioxidutsläpp är 121 kg CO2/kvadratmeter vilket är betydligt lägre än i andra nyproduktionsprojekt, och det lägsta hittills hos Stockholmshem.

En av anledningarna är att de är byggda med stomme av trä istället för med betong och stål. De är byggda i moduler som producerats i fabrik och sedan transporterats färdiga för montering, vilket också minskar koldioxidutsläppen.

Mobilitet – klimatsmarta vardagsresor

För att göra det enklare för våra hyresgäster att resa klimatsmart i vardagen, erbjuder vi flera mobilitetstjänster: 282 cykelparkeringsplatser, cykelpool, cykelfixar-rum med tillgång till verktyg, servicebänk, pump och en avspolningsplats. Här erbjuds också elbilspool och laddstolpar för elbil.

Ökad trygghet och gestaltning

Hagsätravägen är Stockholmshems första Stockholmshus. Arkitekturen är enligt Stockholmshusens gestaltningsprogram och harmonierar väl med områdets 50-talsbebyggelse samt med naturen.

Bakgårdarna ligger mot naturmark och vi har jobbat mycket med att husen och naturmarken ska smälta samman. Bland annat genom erosionsskydd i slänter och plantering av noggrant utvalda växter. Vi har också kompenserat exploateringen med extra naturplantering, exempelvis ekar.

Entréer mot gatan skapar mer liv och rörelse i området, på en tidigare otrygg sträcka utan hus som var en dumpningsplats för material och gamla bilar.

Stockholmshusen är en del i satsningen Fokus Hagsätra-Rågsved, där staden vill utveckla området med nya bostäder och mer service för att stärka centrumen och öka tryggheten i området.

Samarbete över gränserna

För att lyckas med de hållbara lösningarna har samverkan varit A och O, både internt och med externa partners.

Projektgruppen har arbetat tillsammans med Stockholmshems tekniska specialister för ute-miljö samt förvaltningen. Externt har vi samverkan med SVOA, entreprenör Lindbäcks/JME, Björn Embrén som är träd- och biokolsspecialist i Stockholms stad, Jonatan Malm, expert på gröna tak och biokol, Butong (gröna väggsystem) samt vegetationsspecialisten Peter Korn.

Information till våra hyresgäster

Våra hus på Hagsätravägen är ett pilotprojekt i stadens mobilitetsprogram för Stockholmshusen. Redan i ett tidigt skede berättade vi för hyresgästerna om de olika mobilitetslösningarna som vi erbjuder för att göra det lättare för att leva mer klimatsmart.

Vi följer också upp vad våra hyresgäster tycker om mobilitetslösningarna och berättar hur utemiljön är utformad och hur växtbäddar och växtväggar fungerar.

Lärdomar och uppföljning

En viktig del i våra projekt är att följa upp resultat och samla på oss erfarenheter till kommande projekt, där vi redan nu upprepar och vidareutvecklar dagvattenhantering, klimatanpassning, mobilitet samt biologisk mångfald.

Också nästa Stockholmshusprojekt i Rågsved, 125 lägenheter på Bjursätravägen, kommer att byggas med trästomme och i moduler. Förhoppningen är att med erfarenheterna från Hagsätravägen sänka utsläppsvärdena ytterligare.

Vi delar också med oss av våra erfarenheter till andra, speciellt dagvattenprojektet har fått mycket uppmärksamhet.

Hållbara lösningar – sammanfattning

 • Stommar i trä istället för betong, byggda i moduler och producerade i fabrik för att sedan transporterats färdiga för montering. Ett kostnadseffektivt sätt att bygga som också minskar koldioxidutsläppen
 • Solceller på taken genererar förnybar el som används för drift av bland annat ventilat-ion, fläktar och hissar i husen
 • Lösningar för hantering och rening av dagvatten
  o Biologiska erosionsskydd i slänt med återvunnet rörgravsgrus blandat med biokol, mot en släntfot av sprängsten, vilket har gjort slänterna mindre branta. Här har vi planterat växter vars rötter binder upp slänten och skapar skydd mot erosion. För att möta naturmarken på ett bra sätt och kompensera exploatering, återplanterade vi dessutom utvalda växter
  o Svackdike med biokolssubstrat, nödvändigt för att leda bort dagvatten från omgivande naturmark. Svackdiket är sått med ängsblandning
  o Planteringar i regn/växtbäddar med biokolssubstrat som dessutom verkar som kolsänka. De bidrar till en effektiv dagvattenhantering och rening, gröna ytor för biologisk mångfald samt skapar en fin boendemiljö.
  Vi har fått bidrag från Naturvårdsverket för rening av mikroplaster i dagvatten.
 • Vi använder endast biokol som är EBC-certifierat
 • Växtväggar – en klimatåtgärd som både tar hand om dagvatten, får ner den ökande temperaturen, minskar buller och ökar biologisk mångfald.
  Vegetationssystem med biokolssubstrat (kolsänka) bakom väggen och noggrant utvalda växter som klarar tuffa förhållanden. Nedgrävda vattentankar fångar upp dagvatten och med pumpar skapas ett cirkulärt system. På så sätt minskar vi belastningen på dagvattennätet samtidigt som vi förbereder oss för klimatförändringar där långa perioder av torka blir vanligare.
 • Trädstammar från träd som har tagits ner under bygget har placerats i en slänt för att skapa boplatser åt insekter, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
 • Mobilitetstjänster: Hyresgästerna erbjuds flera klimatsmarta tjänster med fokus på hållbart resande i vardagen:
  o 282 cykelparkeringsplatser
  o cykelpool med två elcyklar och två eldrivna lådcyklar
  o bilpool med två elbilar
  o ett cykelfixar-rum där hyresgästerna kan serva sin cykel med tillgång till verktyg, servicebänk, pump och en avspolningsplats
  o 18 parkeringsplatser varav fyra med laddstolpe för elbil
 • Dessutom: Ett igenkännbart element i Stockholmshusens konstnärliga gestaltning är det taktila draghandtaget till portarna. För de här två husen är handtaget Huskatt utformat av Lena Cronqvist, en av våra främsta samtidskonstnärer.