Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Byggkran med Stockholmshems-logga

Vi bygger hållbart

Går det egentligen att bygga hållbart? Svaret är att allt vi gör lämnar ett avtryck på miljön. Därför ska vi hela tiden utveckla vårt byggande och arbeta för att minska vår klimatpåverkan.

Vår främsta påverkan på klimatet är uppvärmning och att bygga nya bostäder. För att minimera vårt avtryck och nå vårt mål fokuserar vi på att minska koldioxidutsläpp och energieffektivisera.

Vi har ett ansvar att bygga långsiktigt hållbara hus för kommande generationer. Därför ska vi fortsätta hitta klimatsmarta lösningar och testa nya sätt att bygga för framtiden.

När vi bygger ska vi fasa ut miljö- och hälsoskadliga byggnadsmaterial, förebygga uppkomst av avfall och återvinna material. Vi ska anpassa oss till långsiktiga klimatförändringar, befintlig bebyggelse och natur.

Utmaningar

Klimatförändringarna ger Stockholms stad och oss som fastighetsägare nya utmaningar. Stockholm kommer att bli blötare och varmare, med ökade vattenflöden, vattennivåer, försämrad markstabilitet och temperaturförändringar. Vi arbetar därför fram en plan för vilka åtgärder som krävs för att rusta våra fastigheter för ett förändrat klimat.

Traditionellt har tillgången på vatten av god kvalitet varit en självklarhet i Sverige, men framöver behöver vi arbeta mer med frågan och använda dricksvatten effektivare. Med klimatförändringar ökar också vikten av att behålla grönstruktur som träd, buskar och gröna ytor. De ger viktiga ekosystemtjänster som att fördröja och ta upp vatten samt erbjuder skydd vid höga temperaturer i staden.

Intern klimatfond

Vi vet att våra medarbetare har många idéer om hur vi kan bli mer klimatsmarta, och det vill vi ta vara på. Därför upprättade vi en intern klimatfond 2020. Från den kan alla medarbetare söka pengar för små och stora åtgärder som minskar klimatpåverkan eller ökar den biologiska mångfalden. Här kan du läsa mer om vår interna klimatfond.

Allmännyttans klimatinitiativ

Vi är med i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för  Sveriges kommunala bostadsbola med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

Samarbeten

Vi stödjer utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle genom engagemang och samarbeten i organisationer som Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen, BeBo och Sustainable Innovation.

Vi är också med i Vinnova SODA (dagvattenhantering på kvartersmark) och Muklis (multifunktion klimatanpassning i samverkan) samt RtB.