Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Klimatneutrala 2030

Stockholmshem har som målsättning att bli klimatneutrala 2030.

Det innebär att vi till dess ska ha minimerat utsläpp
av koldioxid och andra växthusgaser inom tre områden:
Värme- och elanvändning och utsläpp från våra bilar.På Stockholmshem arbetar vi strategiskt för att öka vår produktion av förnyelsebar energi.

Under 2019 tog vi fram en strategi och plan för solcellsutbyggnad och ökade vår producerade solenergi med 30 procent.

Hållbar energianvändning

Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid och andra växthusgaser. Vi arbetar med en rad åtgärder för att optimera energianvändningen med bibehållen komfort för hyresgästerna. Energianvändningen följer de senaste åren en nedåtgående trend, men för att bibehålla den trenden krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. Vi tar fram långsiktiga planer för respektive område med lönsamma åtgärder för minskad energianvändning. Vid varje större ombyggnation har vi dessutom som mål att minska energianvändningen med minst 30 procent.

Stockholmshem deltar också i utvecklingsprojekt och samarbeten för att energieffektivisera beståndet så långt det går, till exempel genom EU-projektet GrowSmarter. Vi har ett nära samarbete med vår fjärrvärmeleverantör för att minska klimatpåverkan från fjärrvärmen. Tillsammans med Stockholm stad och Ellevio försöker vi också hitta sätt att möta stadens el-effektsituation.

När vi bygger nytt har vi ambitiösa krav på energiprestandan. Under 2019 stod vårt, och Stockholms, första plusenergihus byggt som flerfamiljshus. Ett plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden som bidrar med mer förnyelsebar energi än det konsumerar under ett år. På huset sitter vår största solcellsanläggning (135 kWp) och i huset återvinns bland annat värme från duschvattnet.

Klimatberäkningar av byggnation

Klimatpåverkan från nybyggnation är uppskattningsvis lika stor som klimatpåverkan från vår användning av värme i det befintliga beståndet. Stockholmshem har i flera år varit delaktiga i att utveckla metoder och processer för att beräkna klimatpåverkan från det vi bygger. Idag  klimatberäknar vi samtliga nyproduktionsprojekt.

Intern klimatfond

För att uppmuntra nya idéer från alla medarbetare har vi upprättat en intern klimatfond. Från den kan alla söka pengar för att genomföra åtgärder eller projekt som hjälper oss att nå vårt mål – att vara klimatneutrala 2030. Det ska vara sådant som går att genomföra i bolagets verksamhet, på kontor eller i bostadsområdena. Varje år beräknar vi våra utsläpp av växthusgaser och omvandlar ton fossila utsläpp till kronor. Dessa pengar avsätter vi sedan till den interna klimatfonden.